ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1770/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜISỐNG VĂN HÓA” TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh LâmĐồng;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 27 tháng5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạoPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 16/2001/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm2001 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vậnđộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, TrưởngBan Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNHLÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của UBNDtỉnh Lâm Đồng)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức vàhoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa” (viết tắt là “Ban Chỉ đạo”) được kiện toàn theo Quyết định số 1013/QĐ-UBNDngày 27 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm: Đẩymạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụxây dựng, phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khai thực hiệnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng sâu rộngtrên địa bàn tỉnh và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động khác.

Điều 3. Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạtđộng cụ thể, thường xuyên theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dungvà phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc chỉđạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệmcá nhân của các thành viên.

Chương 2.

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG, PHÓ, THƯỜNG TRỰC BANCHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thựchiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên phạm vi toàntỉnh.

2. Đề ra chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọinguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượngPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnhban hành.

4. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấptheo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham giacông tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa”.

6. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức hộinghị nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, khen thưởng và đề nghịcấp trên khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắctrong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của BanChỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựngvà thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập, chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó TrưởngBan Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triển khai côngtác, sơ kết, tổng kết các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa”.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo,chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

4. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bảnthuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉđạo

1. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, chủ trìcác cuộc họp của Ban Chỉ đạo, hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kếtPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khi được ủy quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạchhoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bảnthuộc thẩm quyền.

Điều 8. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

- Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hộinghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo để Ban Chỉ đạothảo luận, quyết định.

- Thay mặt Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện cáchoạt động đột xuất, cấp bách.

- Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban Chỉđạo giữa hai kỳ họp và báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạotheo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 9. Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo,thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơ quanthành viên Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 5 và Điều 10 của Quy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiệnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hệ thống tổ chứccủa ngành mình phụ trách các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụcủa phong trào có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các chương trình, kế hoạchphối hợp liên ngành lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên mônnghiệp vụ trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 10. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơquan thành viên Ban Chỉ đạo

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động các tầnglớp, nhân dân đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng xây dựng Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chủ trì Cuộc vận động “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

2. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch là Cơ quanthường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉđạo: thực hiện quản lý Nhà nước, tổ chức thi đua – khen thưởng phong trào xâydựng gia đình văn hóa; khu dân cư (thôn, tổ dân phố và tương đương) văn hóa;“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đôthị”, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ban hànhQuy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” ở địa phương.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo triển khai, thực hiện phongtrào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phong trào học tập, lao động, sángtạo trong công nhân viên chức lao động; Chủ trì cuộc vận động “Xây dựng cơquan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì định hướng tưtưởng về công tác tuyên truyền trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”. Chủ trì phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, chỉ đạo lồngghép thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cácSở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương trong công tác dân vận. Phối hợp,chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền vận độngcác tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo trong tỉnh tích cựctham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếpsống văn hóa nơi sinh hoạt công cộng, nơi thờ tự tín ngưỡng tôn giáo trong tỉnhLâm Đồng.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợpvới các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ do TrưởngBan Chỉ đạo giao.

7. Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉđạo cuộc vận động xây dựng gia đình nông dân văn hóa, tăng cường các hoạt độngtuyên truyền, phổ biến, tập huấn, nâng cao kiến thức và chuyển giao khoa học kỹthuật cho nông dân, nhằm chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và đẩymạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp góp phần xây dựng kinh tế hộ giađình ngày càng phát triển.

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm chỉđạo, triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với việcxây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, câu lạc bộ Gia đình văn hóa.Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiếtkiệm để hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình trên địa bàntoàn tỉnh.

9. Hội Cựu Chiến binh tỉnh chỉ đạo, động viên hộiviên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực gắn việc thực hiện phong trào thiđua xây dựng Gia đình Cựu chiến binh văn hóa với thực hiện Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

10. Tỉnh đoàn Lâm Đồng chịu trách nhiệm vận động vàtổ chức phong trào thanh niên xung kích trên lĩnh vực thực hiện nếp sống vănminh trong việc cưới. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội bằng những hoạtđộng cụ thể, tham gia tích cực vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” ở địa phương, đơn vị. Gắn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa” với Chương trình hành động của Đoàn “5 xung kích phát triểnkinh tế -xã hội và 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

11. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với cácngành, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong việc hướng dẫn, xây dựngchương trình hành động tuyên truyền đoàn kết các dân tộc, phát huy vai tròngười có uy tín trong việc vận động hưởng ứng và thực hiện tốt Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vàmiền núi.

12. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp chỉđạo triển khai xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan, đơn vị bộ độithường trực, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Phối hợpvới các cơ quan, đơn vị xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng gia đìnhquân nhân gương mẫu.

13. Công an tỉnh chịu trách nhiệm triển khai phongtrào xây dựng nếp sống văn hóa trong lực lượng công an nhân dân theo 6 điều BácHồ dạy, chỉ đạo tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khudân cư không có tội phạm. Phối hợp trong việc xây dựng trật tự trị an nơi côngcộng và địa bàn dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trườngđạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo quy định Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 17/4/2012 của Bộ Công an. Duy trì tốt phong trào “Công an nhân dân chấphành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, chịu tráchnhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo các nội dung công tác như: Giải quyếtviệc làm, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, công tác bình đẳng giới, bảovệ chăm sóc trẻ em, từ thiện nhân đạo… Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoànthể chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội.

15. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫnviệc xây dựng hương ước, quy ước: thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa…; xã đạt chuẩnvăn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; quy ước xây dựng nếp sống văn hóa nơi côngcộng…

16. Sở Y tế chủ trì, phối hợp triển khai phong trào“Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế”, phong trào toàn dântham gia giữ gìn vệ sinh chăm sóc bảo vệ sức khỏe, gắn với cuộc vận động xâydựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa và cuộc vận động xây dựngnếp sống văn hóa nơi khám, chữa bệnh. Phối hợp, lồng ghép nội dung sinh hoạtGia đình không sinh con thứ 3 vào nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình vănhóa ở khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

17. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành, đoàn thể, các địa phương tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động vàhướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cáccấp theo quy định.

18. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Phong trào “Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đẩy mạnh phong trào thi đua“Dạy tốt, Học tốt” gắn với phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.Phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào xây dựng trường họcđạt danh hiệu “cơ quan, đơn vị văn hóa”.

19. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpchỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giớithiệu cách làm hay, mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến của Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo các cơ quan Báo chíđịa phương và Trung ương đóng trên địa tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cho phongtrào và mở các chuyên mục “Xây dựng đời sống văn hóa” trên các phương tiệnthông tin đại chúng của tỉnh.

20. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp cho cán bộ công tác tronglĩnh vực văn hóa – xã hội ở khu dân cư; theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêuphong trào của các địa phương, cơ quan, đơn vị làm cơ sở để xem xét đề xuấtcông tác thi đua – khen thưởng; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trongPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

21. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chỉ đạo cácĐài Truyền thanh – Truyền hình địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tíchcực tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thông quacác chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về xây dựng đời sống văn hóa, biểu dươnggương người tốt, việc tốt trong phong trào.

22. Báo Lâm Đồng tuyên truyền, vấn đề nhân dân thamgia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thông qua cácchuyên trang, chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa, biểu dương gương người tốt,việc tốt trong phong trào.

23. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ban,ngành hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng nhà ở, nhà văn hóa (nhà sinhhoạt cộng đồng khu dân cư, nhà văn hóa xã…) và công sở; kiến trúc, quy hoạchxây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đôthị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh,rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị)…

24. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn việc triển khai chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn liền với Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án Phát triển văn hóa nông thônđến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

25. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệmhướng dẫn các địa phương trong việc quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chếvăn hóa – thể thao như: nhà văn hóa, trung tâm thể thao xã, phường, thị trấn;nhà sinh hoạt và khu thể thao thôn, buôn, tổ dân phố và tương đương. Phối hợpchỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trườngtrong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

26. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với SởTài chính đề xuất UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tưxây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp theo quy định.

27. Sở Giao thông Vận tải chủ trì chỉ đạo, hướngdẫn địa phương lựa chọn quy mô đường giao thông nông thôn; phối hợp với các cơquan thông tấn, báo chí chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quảPhong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

28. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức các hoạtđộng sáng tác văn học, nghệ thuật tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích thực hiệnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cộng đồng dân cư.

29. Ban đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh: Phát huyvai trò của người cao tuổi trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việctang và các nội dung trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi trong việc tuyên truyền,giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; giữ gìn và phát huy các giá trị vănhóa truyền thống của gia đình, dòng họ và cộng đồng khu dân cư.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 11. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độkiêm nhiệm; đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và tuân thủ sựphân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Theo đề nghị của các cơ quan thànhviên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định bổ sung hoặc thay thế danh sáchthành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dướisự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân tỉnh.

Điều 14. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấucủa Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệmvụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của sở, ban, ngành, đoàn thểcơ quan mình.

Điều 15. Hàng năm, Văn phòng thường trực BanChỉ đạo căn cứ và kế hoạch, chương trình nhiệm vụ công tác để xây dựng dự trùkinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, tình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 16. Phối hợp hoạt động

Phối hợp hoạt động thường xuyên, hiệu quả giữa cáccơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và cácđịa phương với hình thức:

1. Phối hợp theo chương trình, kế hoạch liên ngànhđã được ký kết.

2. Phối hợp thực hiện các hoạt động cụ thể trongtừng thời gian.

3. Phối hợp thực hiện các nội dung Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 17. Chế độ hội họp

1. Họp Ban Chỉ đạo: Định kỳ vào tháng 6 và tháng 12hàng năm.

2. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: Mỗi quý họp một lầnvào tháng cuối quý.

3. Hội nghị Sơ kết phong trào toàn tỉnh: 05 năm hailần. Hội nghị Tổng kết phong trào toàn tỉnh: 05 năm một lần.

4. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Chỉ đạo có thểtriệu tập phiên họp bất thường.

Điều 18. Kiểm tra phong trào

1. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hình thực hiệnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo cáchuyện, thành phố, theo định kỳ hàng năm.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra phong trào ởcác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh một năm một lần.

3. Khi cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo phân công cácthành viên phối hợp cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hìnhthực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địaphương, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo theo quy định.

Điều 19. Báo cáo hàng năm

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo cáchuyện, thành phố trực thuộc tỉnh báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiệnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Thường trực BanChỉ đạo (qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), trước ngày 25 tháng 11 hàng năm,hoặc đột xuất để báo cáo đầy đủ cho Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản vềtình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trên toàn tỉnh về Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Chương 4.

THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC CHO BAN CHỈ ĐẠO

Điều 20. Tổ giúp việc

1. Tổ giúp việc đặt tại Phòng Xây dựng nếp sống vănhóa và Gia đình – Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

2. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm:

- Đồng chí Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóavà Gia đình – Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch làm Tổ trưởng;

- 01 chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa vàGia đình – Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch làm Tổ phó;

- Thành viên: Mời 01 chuyên viên Ban Tuyên giáoTỉnh ủy; 01 chuyên viên Ban Tuyên giáo và Nữ công – Liên đoàn Lao động tỉnh; 01chuyên viên Ban Phong trào – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Tùy theo tình hình thực tế, Cơ quan Thường trựcBan Chỉ đạo mời bổ sung thành viên cho Tổ giúp việc để hoạt động đạt hiệu quả,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 21. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Tổ giúp việc có chức năng giúp Ban Chỉ đạo thựchiện nhiệm vụ chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”và các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu đề xuất nội dung, tiêu chí và cơ chế,chính sách, chủ trương, giải pháp tăng cường chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ nângcao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trênđịa bàn tỉnh.

b) Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo; cáchội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết và hội thảo về Phong trào “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa”.

c) Tham mưu Ban Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiệnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu thường trực Ban Chỉ đạo giải quyếtnhững thắc mắc, kiến nghị; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

đ) Tham mưu thông báo bằng văn bản kết luận củaTrưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được ủy quyền) tại mỗi cuộchọp Ban Chỉ đạo.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Chỉ đạo, Cơquan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh giao.

Điều 22. Chế độ làm việc

Tổ giúp việc hoạt động kiêm nhiệm, có trách nhiệmtham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện sự phân công của Cơquan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viênBan Chỉ đạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quychế này.

Điều 24. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố trực thuộc tỉnh căn cứ vào Quy chế này, ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa” của địa phương.

Điều 25. Trong quá trình tổ chức thực hiệnQuy chế, nếu phát hiện có những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thìkịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xétquyết định./.

PHÂN CÔNG ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH

CHO CÁC THÀNH VIÊN BANCHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY D ỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của UBNDtỉnh Lâm Đồng)

Cụm 1: Tổ trưởng: Ông Đàm Xuân Đêu – Phó Chủtịch UBMTTQVN tỉnh

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn phụ trách

Ông Lê Quang Trung

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Thành phố Đà Lạt

Bà Hồ Thị Lan

Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng

Ông Lê Chinh

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huyện Đơn Dương

Ông Dương Công Hiệp

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ông Lê Văn Sáng

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Huyện Lạc Dương

Bà Nguyễn Thị Nguyên

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Cụm 2: Tổ trưởng: Ông Bùi Thanh Long – PhóTrưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn phụ trách

Ông Đào Xuân Vạn

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Huyện Lâm Hà

Bà Phạm Thị Mỹ Huyền

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ông Trần Đình Thư

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Huyện Đức Trọng

Bà Trần Thị Chúc Quỳnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Ông K’ Brêu

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Huyện Đam Rông

Ông Nguyễn Văn Gia

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Cụm 3: Tổ trưởng: Bà Phạm Thị Thanh Xuân –Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn phụ trách

Ông Nguyễn Thanh Trúc

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Huyện Di Linh

Ông Nguyễn Đức Ngân

Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc Sở Nội Vụ

Thành phố Bảo Lộc

Bà Lê Thị Thêu

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Quang Tường

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Huyện Bảo Lâm

Bà Lê Thị Hạ

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Cụm 4: Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Hương –Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn phụ trách

Ông Nguyễn Gia Khang

Phó Giám đốc Sở Tài chính

Huyện Đạ Huoai

Bà Đàm Thị Kinh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Đặng Trí Dũng

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Đạ Tẻh

Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Giám đốc Sở Y tế

Bà Trần Thị Mai Phương

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Huyện Cát Tiên

Ông Bon Yô Soan

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh