UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sảnVăn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công đơn vị, địaphương trực tiếp quản lý 02 (hai) di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng ditích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (xãQuảng Thọ, huyện Quảng Điền) từ Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh sang Ủy bannhân dân huyện Quảng Điền.

Đơn vị phối hợp quản lý: Bảo tàng Lịch sử vàCách mạng tỉnh.

2. Chùa Thánh Duyên (xã Vinh Hiền, huyện PhúLộc) từ Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh sang Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Đơn vị phối hợp quản lý: Trung tâm Bảo tồn Ditích Cố đô Huế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch chỉ đạo việc bàn giao hồ sơ, cơ sở vật chất... cho đơn vị trựctiếp quản lý di tích theo quy định.

Điều 3. Các đơn vị, địa phương được phâncông quản lý trực tiếp di tích chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huygiá trị di tích theo đúng quy định hiện hành.

UBND các cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhànước về di tích theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 Luật Di sản Văn hóa và theoquy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Các Quyết định phân công quản lý di tích trước đây của Ủy ban nhân dântỉnh trái với Quyết định này điều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện Quảng Điền, PhúLộc; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sửvà Cách mạng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa