UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, ĐỢT 4 NĂM2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản vănhoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Di sản Văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Vănhoá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công (đợt 4)cho các đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý và phối hợp quản lý 03 (ba) di tíchlịch sử văn hóa đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh trênđịa bàn tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị, địa phươngđược phân công quản lý di tích, phối hợp quản lý di tích, sử dụng di tích chịutrách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo đúng quy địnhhiện hành.

UBND các cấp thực hiện trách nhiệmquản lý nhà nước về di tích theo quy định tại Khoản 4, Điều 55 Luật Di sản Vănhóa và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện PhongĐiền, A Lưới và thành phố Huế; các tổ chức, tập thể và cá nhân có tên ở Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

PHÂNCÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊNHUẾ

(Banhành kèm theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhândân tỉnh)

Số tt

Tên di tích

Địa điểm

Quyết định công nhận

Đơn vị trực tiếp quản lý

Đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng

Đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp quản lý

1.

Địa điểm chứng tích chiến tranh chất độc hóa học của đế quốc Mỹ tại sân bay A So, A Lưới

Xã Đông Sơn, huyện A Lưới

678/QĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2013

UBND huyện A Lưới

Nhân dân

Bảo tàng LS&CM tỉnh

2.

Mộ phần Đặng Văn Hòa

Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

1285/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

UBND huyện Phong Điền

Con cháu trong dòng tộc

Bảo tàng LS&CM tỉnh

3.

Đình Kim Long

Phường Kim Long, thành phố Huế

1286/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

UBND thành phố Huế

Dân làng

Bảo tàng Văn hóa Huế