BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1269/TTr-CĐGTVT ngày 14/6/2010; Phương án chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 23/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (có trụ sở chính tại số 54 Đường Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; tài khoản số 102010000055088 tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân, Hà Nội) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau:
1. Tên gọi, trụ sở chính:
- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình
- Tên gọi ngắn gọn: Công ty Tư vấn và Xây dựng công trình
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: CONSULTANT AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CAC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Đường Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
2. Vốn điều lệ: Tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 2.794.711.550 đồng (Hai tỷ bảy trăm chín mươi tư triệu, bảy trăm mười một nghìn, năm trăm năm mươi đồng).
Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gắn với việc đào tạo học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng giao thông vận tải.
Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:
- Nạo vét và bồi, đắp mặt hàng; đào, đắp nền đường; đào, đắp công trình;
- Thi công các loại móng công trình;
- Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng;
- Gia công lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Kiểm định chất lượng công trình giao thông đường sắt, đường bộ; kiểm định chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm B, C;

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp khác huyện có sang tên được không ? Thủ tục mua bán đất nông nghiệp ?

- Khảo sát địa hình các công trình xây dựng;
- Thiết kế, lập tổng dự toán công trình giao thông nhóm B, C;
- Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, xây lắp, mua sắm vật tư các công trình giao thông nhóm B, C;
- Thí nghiệm để cung cấp thông số kỹ thuật về vật liệu, kết cấu công trình;
- Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, tổng dự toán; giám sát kỹ thuật xây dựng; quản lý dự án các công trình giao thông.
- Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; công tác dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu các công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;
- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng giao thông; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

- Khai thác đá, cát, sỏi;
- Thoát nước thải; xử lý nước thải;
- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô;
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô, máy móc, thiết bị xây dựng và xe có động cơ khác
Điều 3. Tổ chức và hoạt động
1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.
2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Xây dựng công trình giao thông thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty Xây dựng công trình giao thông.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông có trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh và bàn giao doanh nghiệp theo đúng quy định; điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình.
Điều 6. Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình có trách nhiệm:
1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.
2. Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Trường ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Giao thông vận tải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp Hà Nội;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).
BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ? Trường hợp nào thì bị thu hồi đất ?

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất