ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NÔNG NGHIỆP
VÀ NÔNG THÔN THÀNH PHỐ
---------------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kết luận số 116-KL/TU ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về hợp nhất Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố và Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành Ban Chỉ đạo Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 2678-QĐ/TU ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 220/TTr-SNV ngày 31 tháng 3 năm 2014,

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ làm thủy điện ? Mức giá đền bù đất hoang hóa ven bờ sông ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Nay kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố được thành lập tại Quyết định số 191/QĐ-UB ngày 13 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận và sắp xếp bộ máy, nhân sự của Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố được chuyển giao về Sở theo nguyên tắc nguyên canh, nguyên cư.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 191/QĐ-UB ngày 13 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (3b);
- Công an TP (PC 64);
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/VN).
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

>> Xem thêm:  Hỗ trợ bồi thường cho doanh nghiệp thuê đất khi nhà nước thu hồi đất ? Đền bù đất ở khi thu hồi ?