ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Số: 1774/QĐ-CT .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp

_______________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT /BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng;

Căn cứ Công văn số 10453/GDTrH ngày 24/10/2003 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc cấp bằng và bản sao bằng tốt nghiệp;

Xét tờ trình số 1559/TT .TC ngày 13/8/2004 của Sở Tài chính về việc thu lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp như sau: mức thu 2.500 đồng/bản sao (trong đó chi phí mua phôi bản sao bằng tốt nghiệp là 1.500 đồng/bản).

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Giáo dục Đào tạo về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí tại Điều 1 đúng quy định theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đảm