UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC CON NGƯỜI VIỆT NAM GIAIĐOẠN 2011 - 2030 TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thể lực,tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2012 - 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 316/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiệnĐề án phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnhSơn La, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Toa - Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, Trưởng ban.

2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Phó Trưởng ban thường trực.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Trần Bảo Quyến - Phó Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban.

- Ông Phạm Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tàichính.

- Ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội.

- Ông Trương Văn Thắm - Phó Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo.

- Bà Phạm Thị Doan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư.

- Ông Sa Văn Khuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông.

4. Tổ thư ký

- Ông Hồ Minh Sơn - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụthể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Bà Lương Thị Bích Hiền - Chuyên viên phòngGiáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Hoàng Thị Thanh Hiền - Chuyên viên Vănphòng, Sở Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động củaBan Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đềán phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnhSơn La theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thựchiện kế hoạch theo quy định. Phân công phụ trách các đơn vị cho từng thành viênBan Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc vàkiểm tra các đơn vị được phân công phụ trách trong việc triển khai thực hiện;kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất các biện pháp về thường trực Ban Chỉ đạo đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch nhằmđộng viên kịp thời những cá nhân, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động,đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo đạt kết quả cao hơn.

2. Chế độ hoạt động

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, mọichế độ được thực hiện theo quy định hiện hành. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchlà cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Giao cho Thường trực Ban Chỉ đạo xâydựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và cơ quan thườngtrực để triển khai thực hiện nhiệm vụ trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Việcthay đổi thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định trên cơ sở đềxuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo là các phòng, banchuyên môn, công chức của cơ quan thường trực, cơ quan có lãnh đạo đơn vị làthành viên Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp cần thiết Ban Chỉ đạo được phép thànhlập tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án.

Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theoquy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của UBNDtỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổchức phối hợp liên ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở: Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh