ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1775/QĐ-UBNd

Bình Định, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạmhành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1651/QĐ-CTUBND ngày 21/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụthành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBNDtỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền chocác Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩmquyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính vàcác quy định khác của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vựcdo mình phụ trách theo Quyết định số 1651/QĐ-CTUBND ngày 21/7/2011 của Chủ tịchUBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016và Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chếlàm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Riêng Phó Chủ tịch Thường trựcUBND tỉnh được ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủtịch UBND tỉnh trong trường hợp Chủ tịch đi vắng.

Điều 2. Các Phó Chủ tịchđược giao quyền ký quyết định xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm thực hiệnnhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho Chủ tịchUBND tỉnh.

Điều 3.Quyết định nàythay thế Quyết định số 2172/QĐ-CTUBND ngày 28/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Các Phó Chủ tịchUBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc