UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1775/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN II TỈNH SƠNLA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Thực hiện Công văn số 02/DATHPT2 -VP ngày 28tháng 9 năm 2012 của Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thônggiai đoạn II Trung ương về việc thành lập Ban quản lý dự án tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 221/TTr-SNV ngày 04 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án pháttriển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La.

- Trụ sở làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh SơnLa.

- Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2019.

- Ban Quản lý dự án được mở tài khoản tại Khobạc Nhà nước tỉnh Sơn La và các ngân hàng thương mại, có con dấu riêngtheo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án

- Ban quản lý dự án phát triển giáo dục trunghọc phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý tổ chứctriển khai thực hiện dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn IItrên địa bàn tỉnh theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêutrong văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Là đại diện cho cơ quan quản lý thực hiện dựán tại địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của dự ánđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm đầu mối tại địa phương về các việcliên quan tới dự án, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện và thực hiện các hoạtđộng của dự án.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt độngcủa dự án tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt độngvà ngân sách chi tiết của dự án tại địa phương trên cơ sở kế hoạch tổng thể, kếhoạch hàng năm của dự án, lập dự toán và báo cáo quyết toán hàng năm để trìnhcác cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt độngcủa dự án tại địa phương bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quảcũng như đạt được các mục tiêu và mốc thời gian đặt ra.

- Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ và thựchiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy địnhcủa nhà tài trợ.

- Chuẩn bị các báo cáo tiến độ và báo cáo hàngnăm của dự án thực hiện tại tỉnh và đề xuất điều chỉnh cần thiết cho việc thựchiện dự án tại tỉnh. Chủ trì tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, họpsơ kết, tổng kết riêng của dự án tại tỉnh.

- Báo cáo định kỳ đột xuất về kết quả tổ chứctriển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành cho Ban quản lý dự án Trungương và UBND tỉnh.

Điều 3. Nhân sự Ban quản lý dự án

1. Cử ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo - Giám đốc Ban quản lý dự án.

2. Cử ông Trương Văn Thắm - Phó Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án.

3. Cử bà Đặng Hải Yến - Chuyên viên phòng Kếhoạch Tài chính - Kế toán Ban quản lý dự án.

4. Các thành viên gồm:

- Ông Đinh Hoàng Hải - Chuyên viên phòng Đầu tư,Sở Tài chính.

- Ông Đào Trung Hiếu - Chuyên viên Sở Xây dựng.

- Ông Nguyễn Đức Toàn - Chuyên viên Sở Kế hoạchvà Đầu tư.

- Các thành viên khác tham gia Ban quản lý làcán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Ban quản lý dự án pháttriển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La xem xét quyết địnhtheo quy định và trên cơ sở gọn nhẹ, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Điều 4. Giám đốc Ban quản lý dự án pháttriển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn II tỉnh Sơn La có trách nhiệm xâydựng quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật. Saukhi dự án kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban quản lý dự án đã hoàn thành,trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kết thúc dự án và giải thể Banquản lý dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan đơn vịcó liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban quản lý dự án TW;
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Lưu: VT, NC, D40b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh