ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1776/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 16 tháng 9 năm 2010

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾTỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tinh QuảngTrị;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh QuảngTrị tại Tờ trình số 01/TTr-KKT ngày 02 tháng 8 năm 2010 và của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tếtỉnh Quảng Trị.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2006/QĐ-UB ngày 24/7/2006 củaUBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quảnlý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BanQuản lý Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và TrưởngBan Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

QUYĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND , ngày 16 tháng 9 năm 2010 củaUBND tỉnh Quảng Trị)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị (Sau đây gọi tắtlà BQL Khu Kinh tế) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quảnlý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửakhẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cungứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt độngđầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, các khukinh tế.

2. BQL Khu Kinh tế chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức,biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnhQuảng Trị; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ củacác Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợpchặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý cáckhu công nghiệp, khu kinh tế.

3. BQL Khu Kinh tế có tư cách pháp nhân; có tài khoản, condấu hình quốc huy; trụ sở làm việc tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, kinhphí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tưphát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

BQL Khu Kinh tế thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quyđịnh tại các Điều 37 và 38, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và cácvăn bản pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành và UBNDtỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

a) Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trongviệc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liênquan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựngquy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc cáccơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơchế một cửa và một cửa liên thông, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thựchiện;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư pháttriển khu công nghiệp, khu kinh tế trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thựchiện;

d) Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồnnhân lực, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp, khu kinh tế trình UBND tỉnh phêduyệt và tổ chức thực hiện;

đ) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốnđầu tư phát triển hàng năm của BQL Khu Kinh tế trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

2. BQL Khu Kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật vàtheo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và UBND tỉnh các nhiệm vụ:

a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanhtra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạchcó liên quan tới khu công nghiệp, khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt;

b) Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồigiấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;

c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phépthành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoàiđặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp giấy phép kinh doanh đối vớihoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bánhàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lầnđầu đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi có ý kiến chấp thuận bằngvăn bản của Bộ Công thương;

d) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệtcủa khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thayđổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đốivới các dự án nhóm B, C hoặc cấp gia hạn giấy phép xây dựng công trình đối vớicông trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu côngtrình xây dựng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tếcho tổ chức có liên quan;

đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động chongười nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu côngnghiệp, khu kinh tế; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trongkhu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏaước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệthống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao độngđi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tìnhhình ký kết, sử dụng chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;

e) Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuấttrong khu công nghiệp, khu kinh tế và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhậnkhác có liên quan trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

g) Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khucông nghiệp, khu kinh tế cho tổ chức có liên quan;

h) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánhgiá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định củaUBND tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

i) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêuđầu tư quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự ánđầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra thanh tra việc thực hiện các điều khoản camkết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật vềxây dựng, lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệquyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động củacác tổ chức chính trị- xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh- trật tự, bảo vệmôi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế, quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm vềcác lĩnh vực thuộc thẩm quyền và dễ nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyềnxử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩmquyền;

k) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tạikhu công nghiệp, khu kinh tế và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành cóliên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

l) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanhnghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; đánh giá hiệu quả đầu tưtrong khu công nghiệp, khu kinh tế;

m) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựngvà quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyềnquản lý;

n) Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngànhcó liên quan và UBND tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp,khu kinh tế; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tưtriển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhànước thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao độngvà giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trườngsinh thái trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

o) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng hoặc đề nghịcấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

p) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nướctrong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống thamnhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khucông nghiệp, khu kinh tế;

q) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật vàquy định của UBND tỉnh về quản lý tài chính, tài sản ngân sách được giao; thuvà quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học ứng dụng tiến bộkhoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoàivề các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp,khu kinh tế; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức vàđào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức củaBQL Khu Kinh tế; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại khucông nghiệp, khu kinh tế.

3. Xây dựng, trình UBND cấp tỉnh để trình Thủ tướng Chínhphủ quyết định theo thẩm quyền:

a)Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế;

b)Phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốnkhác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hộiquan trọng trong các khu kinh tế.

4.Xây dựng và trình các Bộ, ngành và UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện:

a)Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xâydựng Khu Kinh tế đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiếttrong khu kinh tế trình UBND tỉnh phê duyệt;

b)Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu kinh tế trình UBND tỉnh và các cơquan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c)Danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 nămtrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền;

d)Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế trình cơ quancó thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

5.Chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

a)Thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của cácBộ, ngành và UBND tỉnh gồm: Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng kinhdoanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp thành lập tổ chứckinh tế trong khu kinh tế; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phépthành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế đối với doanh nghiệpdu lịch nước ngoài;

b)Thuê tư vấn thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tưxây dựng và phát triển khu kinh tế;

c)Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nướcđầu tư tại khu kinh tế theo ủy quyền của UBND tỉnh;

d)Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của UBND tỉnh; trựctiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA;

đ)Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế thuộc thẩmquyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầutư phát triển từ ngân sách nhà nước tại khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lývà thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp các chương trình mục tiêu vàcác nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật;

e)Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệthống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụvà tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong khu kinh tế;

g)Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theođúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quyhoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h)Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đấtcho thuê đất, mặt nước và thực hiện việc quản lý đất đai trong khu kinh tế theoquy định của pháp luật về đất đai;

i)Trên cơ sở quy định của UBND tỉnh và của pháp luật về đầu tư và đất đai, quyếtđịnh mức thu tiền sử dụng, tiền thuê và mức miễn, giảm đối với đất, mặt nướcchuyên dùng cho từng dự án đầu tư áp dụng đối với trường hợp giao lại đất, chothuê đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu quyền sử dụng đất;

k)Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bảo đảm mọihoạt động trong khu kinh tế phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triểnkhu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định cóliên quan.

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1.Lãnh đạo Ban Quản lý:

BQLKhu Kinh tế có Trưởng Ban và không quá 03 Phó Trưởng Ban:

-Trưởng Ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ; có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của BQL Khu Kinh tế, chịutrách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động củacác khu công nghiệp và khu kinh tế;

-Các Phó Trưởng Ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của TrưởngBan và Giám đốc Sở Nội vụ; các Phó Trưởng Ban giúp việc cho Trưởng Ban; đượcTrưởng Ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trướcTrưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

2.Các tổ chức có chức năng quản lý nhà nước:

-Văn phòng;

-Phòng Kế hoạch và Đầu tư;

-Phòng Quy hoạch và Xây dựng;

-Phòng Tài nguyên và Môi trường;

-Phòng Doanh nghiệp, Lao động- Thương mại;

-Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo;

-Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế khác (Thànhlập khi có nhu cầu thực tế).

3.Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

-Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Lao Bảo;

-Các Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng do chủ đầu tư (BQL Khu Kinh tế tỉnh)thành lập theo quy định hiện hành.

Căncứ vào tình hình phát triển các khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàntỉnh. Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế trình UBND tỉnh quyết định thành lập, tổchức lại, giải thể các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc vàotừng thời điểm thích hợp theo phân cấp quản lý.

4.Biên chế

Biênchế của BQL Khu Kinh tế bao gồm: Biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp. Biênchế hành chính của BQL Khu Kinh tế gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, biênchế của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tạicác khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh doUBND tỉnh quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao hàng năm củatỉnh. Biên chế sự nghiệp của Ban Quản lý gồm biên chế các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và được giaohàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Căncứ vào bản Quy định này, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế xây dựng quy chế làmviệc, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, đơn vịsự nghiệp trực thuộc và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Khu Kinh tế.

Trongquá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Trưởng ban Quản lýKhu Kinh tế báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.