UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng,

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành,

quy hoạch sản phẩm chủ yếu, dự án đầu tư

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ V/v sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 1340/STC-ĐT ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt dự toán chi phí tư vấn có giá trị dưới 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng) đối với các đồ án quy hoạch xây dựng; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu, dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

- Những chi phí dự toán thuộc danh mục nêu trên có giá trị trên 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng), Sở Tài chính thẩm định và lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo qui định.

- Đối với những loại danh mục nêu trên do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt dự toán theo thẩm quyền.

- Những loại dự toán chi phí khác do Chủ đầu tư phê duyệt, giao Sở Tài chính căn cứ các qui định hiện hành để hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo qui định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Thanh Tòng