THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1778/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DI TÍCH ÓC EO (ĐẦU TƯ BỔ SUNG MỘT SỐ HẠNG MỤC)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 420/TTr-U BND ngày 04 tháng 8 năm 2016; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4042/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo (Đầu tư bổ sung một số hạng Mục) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

2. Cơ quan chủ đầu tư: Ban Quản lý khu di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang.

3. Mục tiêu đầu tư:

a) Đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo Khu di tích văn hóa Óc Eo đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo tồn di vật.

b) Tôn tạo mỹ quan cho khu di tích; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho di tích quốc gia đặc biệt, phục vụ việc xây dựng hồ sơ di sản để trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

4. Nội dung, quy mô đầu tư

Bồi thường, giải phóng mặt bằng, cắm mốc bảo vệ di tích; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, mái che bảo vệ di tích, đường vào di tích, tôn tạo môi trường cảnh quan, hệ thống cây xanh...; cụ thể như sau:

- Khu di tích gò Út Trạch: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, cắm mốc bảo vệ di tích; xây dựng hệ thống mái che, mương thoát nước mặt, hàng rào bảo vệ di tích, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn di tích, đường vào và đường nội bộ khu di tích.

- Khu di tích Nam Linh Sơn: Đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống mái che khu di tích, đường nội bộ chung quanh di tích; xây dựng mới hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn di tích và đường vào khu di tích.

- Khu di tích gò Cây Thị (Khu A và Khu B): Cải tạo lối đi, đường nội bộ xung quanh khu di tích, cải tạo hệ thống mái che gò Cây Thị (Khu A và Khu B); nạo vét hồ sen; gia cố kè; xây dựng mới đường vào khu di tích; xây dựng bia di tích.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.740 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh An Giang 100%:

7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

8. Địa Điểm đầu tư: Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm:

a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4042/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật di sản văn hóa, Luật xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư, tiến độ thực hiện và Mục tiêu đầu tư.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án theo quy định.

Điều 3. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Các cơ quan có tên tại Điều 3;ng, các Phó Thủ tướng CP;Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III;

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc