UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1779/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHỐIHỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆTHÔNG TIN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháplệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 07 tháng 06 năm 2002;

Căn cứ Nghịđịnh 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Bưu chính;

Căn cứ Nghịđịnh 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;

Căn cứThông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BBCVT-TC ngày 25 tháng 05 năm 2004 của BộBưu chính Viễn thông và Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm, quan hệ phối hợptrong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuấtkhẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 230/TT-SBCVT ngày 17tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này “Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm tronglĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin” trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Bưu chínhViễn thông, Thương mại; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh vàThủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢPPHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNGTIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1779/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2007 củaỦy ban Nhân dân tỉnh )

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Mục đích

- Để đảm bảo công tácquản lý nhà nước của mỗi ngành đúng theo quy định của pháp luật và ngăn chặnkịp thời, làm giảm thiểu tối đa các loại tội phạm trong lĩnh vực bưu chính,viễn thông (BCVT) và công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh trên cơ sởphối hợp liên ngành và áp dụng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

- Nhằm tạo sự thốngnhất giữa các cơ quan chức năng tham gia phối hợp, đảm bảo tuyệt đối an toànhoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấutranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động lợi dụng lĩnh vực BCVT vàCNTT để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽtrong công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an ninh, an toàntrong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Quy định này quy địnhvề mục đích, phạm vi áp dụng, nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp và phâncông trách nhiệm giữa các Sở, ngành có liên quan đối với công tác phòng, chốngcác hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông vàcông nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợpthực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của phápluật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên cóliên quan.

2. Trong quá trìnhphối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn phải được thực hiệnnhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thông tinphải được cung cấp bằng văn bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử có xácnhận của Thủ trưởng cơ quan cung cấp (đối với văn bản điện tử thì việc xác nhậnlà chữ ký điện tử).

3. Sở Bưu chính Viễnthông, Sở Thương mại, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm cử cán bộcó đủ thẩm quyền phụ trách việc theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầu mối trongviệc tiếp nhận thông tin, phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Cánbộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin theo quy định củapháp luật về bảo vệ bí mật, kịp thời báo cáo Lãnh đạo cơ quan trong việc xử lýthông tin và chỉ đạo công tác phối hợp.

4. Việc xử lý các vụtrộm cắp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin được thựchiện trên nguyên tắc: vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơnvị nào thì đơn vị đó chủ trì xử lý, các đơn vị khác trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu và xử lýtheo quy định của pháp luật.

ChươngII

NỘI DUNG VÀTRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong côngtác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BCVT và CNTT;

2. Phối hợp thực hiệncác biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn với các hành vi viphạm trong lĩnh vực này;

3. Phối hợp trong việccung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý và khi phát hiện các dấuhiệu, hành vi vi phạm;

4. Phối hợp trong hoạtđộng điều tra, xác minh và làm rõ các hành vi vi phạm;

5. Phối hợp trong hoạtđộng thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo qui định của phápluật.

6. Phối hợp trong việctham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệuquả trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực BCVTvà CNTT.

Điều5. Sở Bưu chính Viễn thông

1. Làm đầu mối tiếpnhận thông tin về các dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạngbưu chính, mạng chuyển phát, trộm cắp cước viễn thông quốc tế.

2. Chủ trì hoặc thamgia thanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơchuyển sang cơ quan điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo quy địnhcủa Luật Thanh tra năm 2004 và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.Trường hợp cần sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý chuyên ngành (Cục Tần số, CụcQuản lý chất lượng BCVT và CNTT) trong quá trình thanh tra, kiểm tra thì chủtrì đề nghị phối hợp.

3. Tiếp nhận Quyếtđịnh trưng cầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền quyết địnhthành lập Hội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo quyđịnh của Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.

Điều6. Sở Thương mại

Sở Thương mại có tráchnhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thực hiện các nhiệm vụ sau :

1. Chủ trì việc kiểmtra, kiểm soát, xử lý hàng nhập lậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưu chính,mạng chuyển phát.

2. Khi phát hiện hoặcnhận được tin báo về vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạngchuyển phát, Sở Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục QLTT kịp thời thôngbáo và chủ động phối hợp với Sở BCVT kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theoquy định của pháp luật.

3. Phối hợp tham giakhi có yêu cầu của Sở BCVT trong công tác kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vựcmạng bưu chính, mạng chuyển phát.

Điều7. Công an tỉnh

1. Thông qua công tácnghiệp vụ, nắm tình hình để thông báo cho các cơ quan tham gia phối hợp về âmmưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng lĩnh vựcBCVT và CNTT để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phát hiệncác hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này và kịp thời thông báo cho cáccơ quan tham gia phối hợp, chủ động phòng ngừa, tổ chức thanh kiểm tra và đềxuất xử lý theo quy định của pháp luật;

2. Chủ trì công tácđiều tra, xác minh và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối tượng hoạt động xâmphạm an toàn hệ thống BCVT và CNTT; các hoạt động lợi dụng mạng lưới BCVT vàCNTT để chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốcgia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục Việt Nam và cáchành vi vi phạm pháp luật khác;

3. Đối với các vụ việcdo Công an tỉnh phát hiện, khi có yêu cầu phối hợp phải thông báo kịp thời bằngvăn bản hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các cơ quan tham gia phối hợp vềnội dung, thời gian địa điểm tiến hành, đồng thời thông báo kết quả công tácphối hợp cho các cơ quan chức năng;

4. Bố trí cán bộ trựctiếp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra. Chủ động phát hiện ngăn chặn cáchành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra, hành động tẩu tántài liệu, thiết bị và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều8. Cục Hải quan tỉnh

1. Chủ trì công táckiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu quamạng bưu chính, mạng chuyển phát trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn theo quyđịnh của pháp luật.

2. Trường hợp nhậnđược thông báo và đề nghị phối hợp về vụ việc xuất/nhập hàng lậu, hàng cấm quamạng bưu chính, mạng chuyển phát của Sở BCVT, Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệmkịp thời phối hợp với Sở BCVT kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưu kiện,kiện hàng hoá, phương tiện vận chuyển. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm phápluật thì phối hợp với Sở BCVT trong việc xử lý đối tượng vi phạm.

3. Khi phát hiện cácvụ việc xuất/nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát,Cục Hải quan có trách nhiệm kịp thời thông báo và phối hợp với Sở BCVT và cácđơn vị liên quan xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều9. Chế độ báo cáo

1. Sở Bưu chính Viễnthông là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng chức năngnhiệm vụ của từng ngành và nội dung Quy định này. Định kỳ 6 tháng/lần tổ chứchọp đánh giá, trao đổi kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm trong quá trình thựchiện và tập hợp thông tin liên quan để báo cáo, đề xuất với Ủy ban Nhân dântỉnh về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạmtrong lĩnh vực BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thương mại, Côngan tỉnh, Cục Hải quan có trách nhiệm tham dự các cuộc họp do Sở Bưu chính Viễnthông tổ chức và định kỳ 6 tháng/lần cung cấp các nội dung thông tin về kết quảphòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực BCVT và CNTT cho SởBưu chính Viễn thông để tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều10. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện

1. Sở Bưu chính Viễnthông, Sở Thương mại, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức,thực hiện Qui định này.

2. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời phản ánh vềSở BCVT để tổng hợp và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổsung./.