UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 178/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 20 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU DẤU VÀ QUYTRÌNH SỬ DỤNG CON DẤU XÁC NHẬN BẢN VẼ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÃ THẨM ĐỊNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ văn bản số 1005/BXD-KTQH ngày 29/5/2006 của Bộ Xây dựng “V/v hướng dẫnviệc xác nhận của cơ quan thẩm định trên bản vẽ quy hoạch”;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 51/SXD-QH ngày 13/01/2010; báo cáothẩm định số 102/BC-STP-XD-TDTHPL ngày 13/01/2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mẫu dấu và quy trình sử dụng con dấu xác nhận bản vẽ quy hoạchxây dựng đã thẩm định như sau:

1. Mẫu dấu áp dụng thống nhất cho Sở Xây dựng, cơ quan quảnlý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị đối với các thị xã, thành phố;phòng Công Thương đối với các huyện) khi xác nhận bản vẽ quy hoạch xây dựng đãthẩm định (theo Phụ lục kèm theo Quyết định này).

2. Quy trình sử dụng con dấu:

- Việc quản lý, sử dụng con dấu thực hiện theo quy định tạiĐiều 25 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tácvăn thư và tuân theo quy trình sau:

+ Đối với các đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy banNhân dân tỉnh: Sở Xây dựng đóng dấu thẩm định vào hồ sơ đồ án quy hoạch (gồmThuyết minh và tất cả các bản vẽ) trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phêduyệt.

+ Đối với các đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy banNhân dân cấp huyện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thịđối với các thị xã, thành phố; phòng Công Thương đối với các huyện) đóng dấuthẩm định vào hồ sơ đồ án quy hoạch (gồm Thuyết minh và tất cả các bản vẽ)trước khi trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Dấu xác nhận Bản vẽ quy hoạch đã thẩm định chỉ sử dụng đểđóng dấu xác nhận các bản vẽ quy hoạch xây dựng đủ điều kiện để triển khai cácbước tiếp theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quancăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh Ủy; TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0, V2, QH2, QLĐĐ1-2, XD1-2, TH1;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, QH1.
45 bản-QĐ20-01

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

PHỤ LỤC

MẪU DẤU XÁC NHẬN BẢN VẼ QUY HOẠCH ĐÃTHẨM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/2010/QĐ-UBND ngày 20 /01/2010 của Ủyban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Quyết định 178/2010/QĐ-UBND quy định mẫu dấu và quy trình sử dụng con dấu xác nhận bản vẽ quy hoạch xây dựng đã thẩm định do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành