BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THỦY LỢI
-----------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;
Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi chủ trì thực hiện (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Kinh phí xây dựng dự án Luật do đơn vị chủ trì soạn thảo bảo đảm và được huy động từ ngân sách nhà nước cấp theo kinh phí thường xuyên, kinh phí hỗ trợ của Quốc hội và các nguồn kinh phí khác (nghiên cứu khoa học, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).
Quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp-Văn phòng Chính phủ ban hành và các quy định hiện hành khác.
Tổng cục Thủy lợi căn cứ vào Quyết định này, lập kế hoạch để triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1246/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCTL, PC.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

PHỤ LỤC

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT
Nội dung công việc
Sản phẩm
Phân công
Thời gian
Ghi chú
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
I
CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
1
Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi; Kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập
Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi và Kiện toàn Ban soạn thảo (BST), Tổ biên tập (TBT)
Tổng cục Thủy lợi (TCTL)
Vụ Pháp chế
2/2012
5/2012
1.1
Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi năm 2012 phù hợp với tiến độ xây dựng dự án Luật
Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi
TCTL
Vụ Pháp chế
1/2014
1/2014
2
Tổng kết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản có liên quan
Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản có liên quan
TCTL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
6/2012
1/2014
3
Xây dựng dự thảo đề cương Luật
3.1
Xây dựng dự thảo đề cương Luật
Dự thảo đề cương lần 1
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
6/2012
8/2012
3.2
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, chuyên gia vào đề cương Luật; Hoàn thiện đề cương
Báo cáo tổng hợp ý kiến, phương án tiếp thu chỉnh lý
TCTL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
6/2012
9/2012
3.3
Ban soạn thảo thông qua đề cương Luật, phê duyệt đề cương
Đề cương trình Bộ trưởng - Trưởng Ban soạn thảo
TCTL, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
11/2012
4
Xây dựng dự thảo luật
4.1
Xây dựng dự thảo luật trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt
Dự thảo 1
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị có liên quan
1/2013
4/2013
4.2
Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia, tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập, chỉnh lý dự thảo
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
4/2013
5/2013
4.3
Họp Ban soạn thảo
Báo cáo tổng hợp ý kiến của BST
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
6/2013
4.4
Chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo; Tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập
Dự thảo 1 được chỉnh lý lần 1
TCTL, BST, TBT
Các đơn vị có liên quan
7/2013
8/2013
4.5
Tổ chức Hội thảo và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và phương án tiếp thu, chỉnh lý
TCTL
Các đơn vị có liên quan
8/2013
9/2013
4.6
Chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và chuyên gia
Dự thảo 1 được chỉnh lý lần 2
TCTL, BST, TBT
Các đơn vị có liên quan
10/2013
11/2013
5
Xây dựng Tờ trình, các báo cáo của hồ sơ của Dự án Luật
5.1
Xây dựng báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật, Tờ trình Chính phủ, Bản thuyết minh chi tiết nội dung dự án Luật
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật, Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Bản thuyết minh chi tiết nội dung dự án Luật
10/2013
1/2014
6
Họp Ban soạn thảo
Báo cáo tổng hợp ý kiến của Ban soạn thảo
2/2014
7
Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo
Dự thảo 2
2/2014
8
Lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương; đăng tải dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình trên trang thông tin điện tử của Chính phủ
3/2014
4/2014
9
Chỉnh lý nội dung dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương và ý kiến trên trang thông tin điện tử của Chính phủ
Hồ sơ Dự thảo 3
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
5/2014
10
Đi khảo sát, học tập kinh nghiệm
Báo cáo chuyến khảo sát
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
6/2013
5/2014
II
TRÌNH CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
1
Gửi Bộ Tư pháp thẩm định
Báo cáo thẩm định Dự án Luật của Bộ Tư pháp
TCTL
Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp
6/2014
7/2014
2
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định
TCTL
Các đơn vị liên quan
8/2014
8/2014
3
Trình Chính phủ dự thảo Luật
Hồ sơ dự thảo 4
Bộ Tư pháp
VPCP
Vụ Pháp chế
9/2014
10/2014
4
Tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra
Hồ sơ dự thảo 5
TCTL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
11/2014
11/2014
5
Trình các cơ quan thẩm tra của Quốc hội
TCTL
UBTVQH, VPCP, Các cơ quan, đơn vị liên quan
12/2014
2/2015
6
Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội khi có đề nghị tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế về những vấn đề của dự án Luật
Báo cáo của UBTVQH đối với Dự án Luật
TCTL
Các đơn vị có liên quan
12/2014
2/2015
7
Tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, chỉnh lý dự thảo luật và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội
TCTL
3/2015
4/2015
8
Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, tháng 10/2015)
Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Quốc hội
Các cơ quan của Quốc hội, VPCP
VPCP, Các cơ quan, đơn vị liên quan
5/2015
9
Nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội
Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội được chỉnh lý
TCTL
VPCP
5/2015
9/2015
10
Trình Quốc hội dự thảo Luật (thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, tháng 10/2015)
Hồ sơ dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua
Các cơ quan của Quốc hội, TCTL, VPCP
Các đơn vị có liên quan
10/2015
III
XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT
Các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Các dự thảo văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xây dựng và hoàn thiện
TCTL, TBT
Các cơ quan, đơn có vị liên quan
5/2016

(Ghi chú: Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế)

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư