UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1781/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢIDƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 36/NĐ -CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khuchế xuất, khu công nghệ cao;

Căn cứ Quyết định số 96/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thànhlập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Thông tư số 151/TCP -CTC ngày 04 tháng 8 năm 1997 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nộivụ) hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban Quản lý các khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Căn cứ Quyết định số 1848/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệptỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ - UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lậpTrung tâm giới thiệu việc làm thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn các tổchức trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Các phòng trực thuộc:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý quy hoạch và môitrường;

- Phòng Quản lý đầu tư và xuấtnhập khẩu;

- Phòng Quản lý doanh nghiệp;

- Phòng Quản lý lao động;

- Đại diện Ban quản lý tại cáckhu công nghiệp.

2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm giới thiệu việc làm.

Điều 2. Ban Quản lý cáckhu công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng trực thuộc, bảođảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Điểm 2, Mục 3, Điều I, Quyết địnhsố 1848/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệptỉnh Hải Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Ban Quản lý các khu côngnghiệp; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình