UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1781/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chínhphủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành vàhoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn,trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngànhnông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệpvà phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày05/6/2009 của Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lýchất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBNDtỉnh về việc ban hành ''Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 388/TTr-SNV ngày 25/9/2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntại Tờ trình số 109/TTr-SNN ngày 05/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung ''Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" ban hành kèm theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung Khoản 8 vào Điều 5:

“8. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.”

2. Bổ sung “Phòng Thanh tra” vào cơ cấu tổ chức của Chi cụcLâm nghiệp được quy định tại Khoản 3 Điều 11.

3. Bổ sung “Phòng Thanh tra” vào cơ cấu tổ chức của Chi cụcThủy lợi và Phòng, chống lụt bão được quy định tại Khoản 3 Điều 12.

4. Bổ sung “Phòng Thanh tra” vào cơ cấu tổ chức của Chi cụcPhát triển nông thôn được quy định tại Khoản 3 Điều 13.

5. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 về Chi cục Quản lý chấtlượng nông lâm sản và thủy sản như sau:

“Điều 14a. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủysản

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản là tổ chứctrực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muốitrong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặcxuất khẩu.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế vàhoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướngdẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủysản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng đểhoạt động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quyhoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, vệ sinh an toàn thựcphẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyhoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổbiến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao;

c) Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn banhành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành,lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

d) Chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmtrực thuộc Sở Y tế và các tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chấtlượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản và muối;

đ) Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiệnđảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản khôngdùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, công nhận đủ điều kiệnđảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chất lượng đối vớisản phẩm nông, lâm, thủy sản phi thực phẩm;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quản lý việc đăng ký bản công bố hợp quy của tổ chức, cánhân sản xuất, kinh doanh theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứngthuộc phạm vi quản lý.

g) Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựachọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình UBND cấp tỉnh chỉ địnhtổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theoquy định của pháp luật;

h) Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩmhàng hóa và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâ, thủy sản vàmuối theo quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về chất lượngsản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm,thủy sản và muối theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý tổ chức, hoạt động kiểm nghiệm và hỗ trợ các tổchức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định củapháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn chuyênmôn nghiệp vụ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủysản và muối;

k) Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin,báo cáo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối;

l) Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chấtlượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản, thủy sản và muối trong phạm vi quản lý.Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dungđảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tạiđịa phương;

m) Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ,công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và quy định của pháp luật;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng, từ 01 đến 02 PhóChi cục trưởng.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.

- Phòng Thanh tra.”

Điều 2. Các ông, bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự