UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1781/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONGLĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂNCẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẾN TRE

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soátthủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứThông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫncông bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2001/TTr- SGD&ĐTngày 03 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính ban hành mớitrong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhândân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịutrách nhiệm thi hành.

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNHVỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤPHUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

1

Cấp giấy phép hoặc gia hạn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (dành cho cấp tiểu học và trung học cơ sở) trên địa bàn tỉnh Bến Tre