ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG “QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi được Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày04/11/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành ''Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội";

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày05/10/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trường trung cấp nghề Thanh niên dântộc Phú Yên thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 11/3/2010của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Phú Yên thuộcSở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 387/TTr-SNV ngày 25/9/2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội tại Tờ trình số 861/TTr-SLĐTBXH ngày 12/7/2013 và 889/TTr-SLĐTBXH ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung ''Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội" banhành kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung “chức năng chăm sóc người cao tuổi” vàochức năng của Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội được quyđịnh tại Điểm a Khoản 2 Điều 6.

2. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 6:

“5. Trung tâm Công tác xã hội trẻ em.

a) Chức năng: giúp Giám đốc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn,tham vấn, thực hiện các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻem trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Công tác xã hội trẻ em là đơn vị sựnghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; Trung tâm có tư cáchpháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức Trung tâm Công tác xã hội trẻ em,gồm: Giám đốc, có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc và viên chức, nhân viên giúp việc.”

3. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 6:

“6. Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc.

a) Chức năng, nhiệm vụ: đào tạo nghề ở trình độtrung cấp nghề và sơ cấp nghề; bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề chongười lao động theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân có nhu cầu; tổ chức nghiêncứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sảnxuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc là đơn vịsự nghiệp tự trang trãi một phần kinh phí hoạt động; Trường có tư cách phápnhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghềThanh niên dân tộc thực hiện theo Điều lệ Trường Trung cấp nghề Thanh niên dântộc Phú Yên do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.”

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủtrưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự