QUYếT ĐịNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1783/2003/QĐ-BTM
NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ BÁN XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thươngmại;

Để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trong nướctrước diễn biến phức tạp của thị truờng xăng dầu thế giới, sau khi báo cáo Thủtướng Chính phủ và được thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Tạm thời chưa áp dụng quy định cho phépcác doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng giá bán với biên độ10% đối với xăng và 5% đối với các mặt hàng xăng dầu khác so với giá định hướngdo Bộ Tài chính công bố tại Khoản 3 Điều 11 Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầuban hnàh kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướngChính phủ cho dến khi có Quyết định mới.

Điều 2:Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theoQuyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ có tráchnhiệm thực hiện quyết định này;

Điều 3: Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Chính sách Thịtrường Trong nước, Cục truởng Cục Quản lý Thị truờng, Giám đốc Sở Thương mại cótrách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiẹu lực từ ngày01/01/2004