BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁPLUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung vềxây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thihành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xâydựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dụcpháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tàichính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tưpháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.\

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tổng Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL (3b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1785 /QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tạiKế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hànhkèm theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộtrưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Luậtban hành văn bản quy phạm pháp luật với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạnhoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạmpháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặcphối hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2015 của Thủ tướngChính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trongviệc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trongquá trình triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảmhoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2015của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệuquả và tiết kiệm.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộcBộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật năm 2015;giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảmhoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt và phổbiến Luật năm 2015

a) Tổ chức 03 hội nghị quán triệt thực hiện Luật năm2015: 01 hội nghị dành cho đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; 02hội nghị dành cho đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở khu vực phíaBắc và phía Nam.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc một số bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2015.

b) Xây dựng tài liệu phổ biến Luật năm 2015

- Biên soạn tài liệu phổ biến Luật năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị liên quan thuộcBộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2015.

- Sản phẩm: Tài liệu phổ biến Luật năm 2015.

2. Rà soát các văn bản quy phạm phápluật hiện hành liên quan đến Luật năm 2015, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế,bãi bỏ hoặc ban hành mới để bảo đảm thi hành hiệu quả Luật năm 2015

a) Tổ chức rà soát các luật, pháp lệnh và các văn bảnquy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành liênquan đến quy định của Luật năm 2015

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm phápluật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chứckhác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 15/11/2015.

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, lập danhmục các văn bản do mình chủ trì soạn thảo hoặc ban hành theo thẩm quyền cần sửađổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật năm 2015 và gửi báo cáokết quả rà soát kèm theo danh mục về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xâydựng pháp luật) trước ngày 30/10/2015.

+ Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soátcác văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo, lập danh mục các vănbản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật năm 2015 vàgửi báo cáo kết quả rà soát kèm theo danh mục về Vụ Các vấn đề chung về xây dựngpháp luật trước ngày 30/10/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và Danh mục cácvăn bản.

b) Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung,thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướngChính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm phápluật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chứckhác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 30/11/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soátvà đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quyphạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Đề xuất các luật, pháp lệnh, nghị định của Chínhphủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy địnhcủa Luật năm 2015

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật tổng hợp và nghiên cứu, lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh hàng năm cho phù hợp; Văn phòng Bộ chủ trì đề xuất việc xâydựng các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quanđến Luật năm 2015.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cácđơn vị liên quan thuộc các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác.

- Thời gian hoàn thành: Trước 30/12/2015.

- Sản phẩm: Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm phápluật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

d) Thực hiện việc rà soát thường xuyên

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tưpháp, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: thực hiện thường xuyên trongcác năm tiếp theo.

3. Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chínhphủ về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính,Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quyphạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, ViệnKhoa học pháp lý, các đơn vị thuộc các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị khác cóliên quan.

- Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Tháng 10 năm2015.

4. Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quyđịnh chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm phápluật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Phápluật quốc tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, ViệnKhoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Vănphòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dântối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Sở Tư pháp một sốđịa phương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 2 năm 2016.

5. Xây dựng trình Chính phủcác nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các nghị định liên quan đến Luật năm2015

a) Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 55/2011/NĐ-CPngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ máy của tổ chức pháp chế

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệthông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hànhchính, các đơn vị có liên quan thuộc vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tàichính, Bộ Nội vụ, Sở Tư pháp một số địa phương và các cơ quan, đơn vị khác cóliên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 10 năm 2015.

b) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2009/NĐ-CPngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệthông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hànhchính, các đơn vị thuộc vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binhvà Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Sở Tư pháp một số địa phương và các cơ quan,đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 3 năm 2016.

c) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CPngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chínhvà theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chungvề xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự -hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bảnquy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc vị thuộcVăn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Sở Tư pháp một số địa phương vàcác cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 3 năm 2016.

6. Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởngBộ Tư pháp để hướng dẫn thực hiện Luật năm 2015

- Quyết định ban hành Quy chế thẩm định chính sách trongđề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật;

- Văn bản hướng dẫn việc thực hiện quy trình xây dựngchính sách trong đề nghị xây dựng pháp luật, đánh giá tác động của chính sách,đánh giá thủ tục hành chính, đánh giá tác động về giới trong dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm phápluật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Phápluật quốc tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Viện Khoa học pháp lý, các đơnvị có liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp một số địa phương và các cơ quan, đơn vịkhác có liên quan.

- Thời gian ban hành: Tháng 5 năm 2016.

7. Tập huấn chuyên sâu về Luật năm 2015

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật năm 2015

Tổ chức 03 hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật năm2015 cho các công chức làm công tác xây dựng, thẩm định chính sách; soạn thảo, thẩmđịnh, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật (01 hội nghị cho công chức các bộ, cơquan ngang bộ, cơ quan nhà nước có liên quan ở Trung ương; 02 hội nghị tại khuvực phía Bắc và phía Nam cho công chức của các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân, công chức pháp chế các Sở Tư pháp, sở, ngành và các cơ quan,tổ chức khác có liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc các bộ,ngành có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4, 5, 6 năm 2016.

b) Xây dựng các tài liệu tập huấn chuyên sâu về Luậtnăm 2015

Biên soạn các tài liệu tập huấn chuyên sâu về nghiệpvụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tài liệu hướng dẫn xây dựngchính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, lập chương trìnhxây dựng luật, pháp lệnh; theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chitiết; đánh giá tác động chính sách; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩmđịnh văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá thủ tục hành chính; đánh giá việclồng ghép vấn đề bình đẳng giới; nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợpnhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; theodõi thi hành pháp luật cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật.

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trìxây dựng các tài liệu về xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quyphạm pháp luật, lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; theo dõi đánh giá việcban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động chính sách; soạn thảo vănbản quy phạm pháp luật; thẩm định chính sách và thẩm định dự thảo văn bản quyphạm pháp luật; đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

+ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì xâydựng các tài liệu về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạmpháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

+ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì xây dựngcác tài liệu về đánh giá thủ tục hành chính.

+ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thihành pháp luật chủ trì xây dựng các tài liệu về theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc BộTư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2016.

- Sản phẩm: Các tài liệu tập huấn.

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng pháp luật

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xâydựng, phân tích chính sách; xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách;báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; đánh giá tác động về giới; kỹthuật soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhấtvăn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật cho các công chức xâydựng pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp, PhòngTư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức làm công tác pháp chế của cácBan thuộc Hội đồng nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp (xây dựng Kế hoạchvà tổ chức tập huấn).

- Đơn vị phối hợp: Vụ các vấn đề chung về xây dựng phápluật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Phápluật quốc tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạmpháp luật, Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình hằng năm.

8. Hoàn thiện và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc giavề pháp luật và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

a) Hoàn thiện và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia vềpháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản mới ban hành.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc các bộ,ngành có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương và các cơ quan có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hànhchính, thường xuyên cập nhật sự thay đổi của các thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các đơnvị liên quan thuộc các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Rà soát, đề xuất sắp xếpđội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ Tưpháp

Rà soát đội ngũ công chức làm công tác xây dựng phápluật để đề xuất sắp xếp, bố trí đủ, hợp lý, đúng năng lực, sở trường theo vịtrí việc làm công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các đơn vị thuộc BộTư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng phápluật và các đơn vị xây dựng pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giámđốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức,chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật năm 2015 được phân côngtại Kế hoạch này; xác định việc tổ chức thi hành Luật năm 2015 là nhiệm vụ quantrọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức, chỉ đạo thực hiện bằng cáchình thức phù hợp để đạt hiệu quả và đúng tiến độ; kịp thời thông báo cho VụCác vấn đề chung về xây dựng pháp luật về tình hình triển khai thực hiện Kếhoạch để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơnvị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốcviệc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phươngán xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáoLãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

IV. KINH PHÍ THỰCHIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sáchnhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luậtvà hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệmvụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửiVụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạoBộ phê duyệt.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ hướng dẫncụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toántheo quy định. Đối với các nhiệm vụ được triển khai trong năm 2015, Vụ Kế hoạch- Tài chính tổng hợp dự toán, trình Lãnh đạo Bộ bố trí trong nguồn ngân sáchnăm 2015 để tổ chức thực hiện, bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệuquả./.