ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 18 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 44/2005/QĐ-UB ngày 9/6/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấpcông tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1252/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trìđường bộ tỉnh.

Xét đề nghị củaSở Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-SNV ngày 05/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên gồmcác ông (bà) có tên sau:

1- Chủ tịch Hộiđồng: Ông Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2- Phó Chủ tịchHội đồng: Ông Nguyễn Trọng Nhạ, Phó Giám đốc Sở GTVT.

3- Các thành viênHội đồng:

- Ông Lê Thế Tỉnh,Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn NgọcSơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Bà Vũ Thị KimThoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn ThịNữ, Phó Giám đốc, Cục Thuế tỉnh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh làm việctheo chế độ kiêm nhiệm. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ được thực hiệntheo quy định của pháp luật và Điều lệ của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch và PhóChủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ được sử dụng con dấu của Quỹ để hoạt động.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 12/9/2013.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạcnhà nước tỉnh, Giao thông Vận tải; thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, NCQH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường