UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức,

cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửađổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 31/TT-SCT ngày 05 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Giám đốc Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

2. Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

3. Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

4. Hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương.

5. Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ đề nghị cấp, sửa, đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực theo ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi và bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo qui định tại Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giấy phép hoạt động điện lực theo các điều kiện đã đăng ký trong hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức công khai qui trình, thủ tục cấp giấy phép; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp giấy phép, của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép theo đúng qui định tại Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng thời, chịu trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

7. Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Sơn