ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Qui chế tạm thời về tổ chức và quản lý

chợ biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânUỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số: 0774/1998/QĐ-BTM ngày 4/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt – Trung;

Căn cứ vào ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan về xây dựng Qui chế về tổ chức và quản lý chợ biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Lào Cai về ban hành Qui chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ biên giới cửa khẩu Lào Cai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Qui chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã và Ban quản lý chợ biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/1999.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng