UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 179-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý tiêu chuẩn của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành 3 (ba) tiêu chuẩn Nhà nước về phương pháp thử bánh mì và lợn Móng cái:

TCVN 1465-74. Bánh mì. Phương thức thử.

TCVN 1466-74. Lợn đực Móng cái. Phân cấp chất lượng giống.

TCVN 1467-74. Lợn cái Móng cái. Phân cấp chất lượng giống.

Điều 2. – Các tiêu chuẩn này chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1975 và phải được nghiêm chỉnh thực hiện trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC


Trần Đại Nghĩa