NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân
______________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 1-3-1995 của Chính phủ qui định về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý các tổ chức Tín dụng nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý các tổ chức Tín dụng nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm