BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 6/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 178 ngày25/01/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình xử lý thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VP (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

QUY TRÌNH

XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-TCHQ ngày25 tháng 01 năm 2019của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi áp dụng: Quy trình này quy định về cách thức, trình tự xử lý thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan.

Thông tin báo chí là các tin, bài được đăng tải trên báo giấy, báo điện tử, tin, bài trên Truyền hình, Đài Phát thanh của các cơ quan ngôn luận, cơ quan báo chí chính thống, thông tin phản ánh qua đường dây nóng, phản ánh những sự kiện, nội dung liên quan đến công tác Hải quan.

2. Đối tượng điều chỉnh: Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Nguyên tắc xử lý thông tin báo chí

1. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực, nhất quán trong hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ truyền thông để góp phần nâng cao hiệu quả thông tin cung cấp, phản hồi.

3. Chuyên nghiệp hóa công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nâng cao kỹ năng, tính nhanh nhạy trong phản ứng, phản hồi ý kiến trước thông tin báo chí và vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

4. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện với người có thẩm quyền.

Điều 3. Phân công trách nhiệm xử lý thông tin báo chí

1. Trách nhiệm của Văn phòng Tổng cục:

a) Là đầu mối theo dõi, tiếp nhận thông tin báo chí.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyềncủa Tổng cục Hải quan.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí.

d) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công xử lý thông tin báo chí thực hiện đúng trách nhiệm, thời hạn xử lý thông tin báo chí theo quy định; tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Tổng cục.

2. Trách nhiệm của Tổ Tham mưu xử lý tình huống truyền thông:

a) Tiếp nhận thông tin, các tình huống “nóng” liên quan đến công tác hải quan được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng từ các nguồn khác nhau (chỉ đạo từ Bộ Tài chính, thông qua điểm báo hàng ngày, từ các nguồn trong và ngoài ngành khác).

b) Trao đổi, phân tích, đánh giá tình huống, đề xuất trình Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phương án xử lý kịp thời theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

c) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị nội dung để trình Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, báo cáo Bộ Tài chính và/hoặc phản hồi thông tin báo chí theo hình thức phù hợp.

3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan:

a) Phân công và thông tin về đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí của đơn vị cho Văn phòng Tổng cục.

b) Nghiên cứu, kiểm tra, theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục về việc xử lý thông tin báo chí đối với thông tin được phân công.

c) Báo cáo, cập nhật kết quả xử lý thông tin báo chí:

Đơn vị được phân công xử lý thông tin báo chí có trách nhiệm xây dựng báo cáo về việc xử lý thông tin báo chí (đối với trường hợp Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu báo cáo), trong đó nêu rõ: (i) Tình hình giải quyết vấn đề/vụ việc báo phản ánh; (ii) Kết quả thông tin phản hồi báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục (kèm các tài liệu có liên quan); (iii) Đề xuất khác liên quan đến vụ việc (nếu có). Báo cáo kết quả xử lý thông tin báo chí và các tài liệu có liên quan đồng thời gửi về Văn phòng Tổng cục để tổng hợp, theo dõi chung.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật tình hình xử lý thông tin báo chí phục vụ báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục.

Điều 4. Quy trình xử lý thông tin báo chí

1. Bước 1: Tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí

a) Đối với thông tin báo chí thông thường và yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan báo chí:

a1) Thông tin báo chí được Tổng cục tiếp nhận từ các nguồn: (i) Điểm báo hàng ngày do Văn phòng Tổng cục thực hiện; (ii) Thực hiện các ý kiến chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục; (iii) Thông tin báo chí do Văn phòng Bộ Tài chính chuyển đến; (iv) Công văn yêucầu, đề nghị cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo đến làm việc với Tổng cục Hải quan.

a2) Văn phòng Tổng cục đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục phân công đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí theo nội dung vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

a3) Thời hạn thực hiện: 1/2 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận thông tin báo chí.

b) Đối với những thông tin báo chí gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm:

Căn cứ nội dung thông tin báo chí phản ánh về những vấn đề gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm, Chánh Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo đến thành viên của Tổ tham mưu truyền thông Tổng cục Hải quan thông qua hình thức: Triệu tập cuộc họp đột xuất để trao đổi trực tiếp, thông qua điện thoại, thư điện tử để các thành viên nắm bắt vấn đề.

2. Bước 2: Thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí

a) Đối với thông tin báo chí thông thường và yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan báo chí:

a1) Ngay sau khi Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo phân công đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục xử lý thông tin báo chí tại văn bản đề xuất của Văn phòng Tổng cục, Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm chuyển nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục để xử lý.

a2) Đối với những thông tin báo chí chỉ đưa tin, phản ánh những vấn đề chung hoặc nêu vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị của người khai hải quan, người nộp thuế, doanh nghiệp…, đơn vị được phân công xử lý có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành chung của Tổng cục.

a3) Đối với yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan báo chí thông thường, đơn vị được phân công xử lý có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tổng hợp thông tin gửi cho Văn phòng Tổng cục để tổng hợp gửi cho các cơ quan báo chí.

a4) Thời hạn xử lý thông tin báo chí: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (thông tin phức tạp không quá 4 ngày làm việc), kể từ khi nhận được văn bản phân công xử lý, các đơn vị được phân công có trách nhiệm xử lý thông tin báo chí, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

a5) Trường hợp cần thiết, thời hạn xử lý thông tin báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Tổng cục.

b) Đối với những vấn đề gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm:

b1. Tổ tham mưu truyền thông Tổng cục Hải quan:

- Đánh giá tính xác thực, mức độ nghiêm trọng của thông tin ảnh hưởng đến hoạt động của Ngành.

- Trao đổi, thảo luận để xác định các vấn đề và phương án cần xử lý.

- Tùy theo từng tình huống cụ thể, đề xuất một hoặc nhiều hình thức phản hồi, lộ trình các bước xử lý (Cần xác định kênh thông tin phản hồi chủ chốt để đề xuất phương án phản hồi phù hợp).

- Chánh Văn phòng Tổng cục: báo cáo Lãnh đạo Tổng cục các nội dung đã thống nhất để xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất giao đơn vị chuyên môn liên quan đến thông tin báo, đài phản ánh, chuẩn bị nội dung báo cáo/phản hồi theo từng tình huống cụ thể.

b2) Đối với các vấn đề gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm do các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thụ lý giải quyết:

- Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục được phân công xử lý thông tin báo chí có trách nhiệm xây dựng báo cáo trình Lãnh đạo Tổng cục về nội dung vụ việc, kết quả xử lý và đề xuất hướng giải quyết.

- Thời hạn thực hiện: Không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày được phâncông.

b3) Đối với những vấn đề gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm xảy ra tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục được phân công xử lý báo chí là đầu mối trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố giải quyết, báo cáo đối với những vụ việc liên quan đến hoạt động của đơn vị hoặc liên quan đến cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đó mà báo chí phản ánh.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phân công xử lý, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục là đầu mối trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố giải quyết, báo cáo đối với những vụ việc liên quan đến hoạt động của đơn vị hoặc liên quan đến cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đó mà báo chí phản ánh.

Thời gian yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan báo cáo tùy thuộc vào nội dung, tính chất vụ việc được phản ánh, nhưng trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của đơn vị đầu mối.

Trường hợp cần thiết, đơn vị được phân công thực hiện ngay, có báo cáo nhanh Lãnh đạo Tổng cục.

b4) Các trường hợp khác, thời hạn xử lý thông tin báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Tổng cục.

3. Bước 3: Tổng hợp, báo cáo

Sau khi hoàn thành việc giải quyết, xử lý thông tin báo chí, các đơn vị được phân công thực hiện gửi báo cáo kết quả về cho Văn phòng Tổng cục để tổng hợp, theo dõi chung, xử lý bước tiếp theo.

Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm:

a) Tổng hợp, chuẩn bị các nội dung về xử lý thông tin báo chí phục vụ họp báo định kỳ hàng tháng của Chính phủ và họp giao ban Bộ Tài chính;

b) Cập nhật kết quả giải quyết, xử lý thông tin báo chí kịp thời, đầy đủ; Đôn đốc các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện đúng nội dung, thời hạn xử lý thông tin báo chí theo quy định;

c) Xây dựng báo cáo Lãnh đạo Bộ, văn bản thông tin cho báo chí (trong trường hợp cần thiết) theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục.

4. Bước 4: Cung cấp thông tin cho báo chí

a) Đối với thông tin báo chí thông thường và yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của đơn vị được phân công xử lý thông tin báo chí, Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm chuyển nội dung trả lời đến cơ quan báo chí (khi có đề nghị) đồng thời gửi cho báo Hải quan để nắm bắt tình hình và có bài viết (nếu cần thiết).

b) Đối với những vấn đề gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm:

Căn cứ vào đề xuất của Tổ tham mưu truyền thông Tổng cục Hải quan trên cơ sở được sự phê duyệt của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tài chính (trường hợp được yêu cầu), Văn phòng Tổng cục thực hiện việc cung cấp thông tin phản hồi theo một trong các hình thức sau:

- Phối hợp xử lý thông tin nội bộ, cung cấp nhanh thông tin xử lý ban đu cho các cơ quan báo chí đồng thời đăng tải trên Báo Hải quan (báo giấy và báo điện tử); Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (nếu cần thiết);

- Làm việc với cơ quan báo chí, phóng viên viết bài để làm rõ thông tin;

- Viết tin, bài, đăng tải nội dung thông tin phản hồi trên các ấn phẩm báo chí ngành Hải quan (bằng hình thức báo giấy và/hoặc báo điện tử), Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan, Cổng Thông tin Bộ Tài chính và các báo, đài khác;

- Thông cáo báo chí, Thông tin báo chí... để làm rõ thông tin, định hướng dư luận, bảo vệ uy tín của Ngành, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong công tác Hải quan (nếu có).

- Họp báo chuyên đề.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Tổng cục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy trình này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện nội dung Quy trình này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại quy trình này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đ đột xuất, thủ trưởng các đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Tổng cục để tng hp, báo cáo Tổng cục xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật

Đơn vị, cá nhân thực hiện tốt quy trình này được tổng hợp chung vào thành tích hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn để biểu dương, khen thưởng. Trường hợp đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng quy trình, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.

 

SƠ ĐỒ XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA NGÀNH HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Sơ đồ xử lý thông tin báo chí

Chú giải:

Trách nhiệm

Trình t thực hiện

Thời gian

Ghi chú

Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục

Tiếp nhận, phân loại, đề xuất, trình Lãnh đạo Tổng cục; trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, chỉ đạo, phân công đơn vị thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Tổng cục

Xem xét, phân công đơn vị chủ trì thực hiện

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo đơn vị được phân công thực hiện

Tiếp nhận, tổ chức thực hiện xử lý thông tin báo chí

Quy định theo tính chất vụ việc

 

Văn phòng Tổng cục

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục; Xây dựng văn bản báo cáo Bộ về vụ việc cần “nóng” cần quan tâm chỉ đạo, thông tin cho báo chí trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục; chuẩn bị các nội dung về xử lý thông tin báo chí phục vụ họp giao ban của Bộ, của Tổng cục và họp báo thường kỳ của Bộ

Thường xuyên; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục

 

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Báo cáo về vụ việc báo chí phản ánh liên quan tới đơn vị

Chủ động báo cáo; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục

 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc