THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1791/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGHUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU; HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀO DANH MỤC CÁCHUYỆN NGHÈO ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ30A/ 2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢGIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 62 HUYỆN NGHÈO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bềnvững đối với 62 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5năm 2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu;huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơchế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với62 huyện nghèo.

Điều 2. Thời gian hỗ trợ: Từ năm 2013 đếnnăm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính và các Bộ liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Đề áncủa các huyện, xác định cụ thể các nhu cầu đầu tư phù hợp với khả năng cân đốingân sách để tổ chức phê duyệt Đề án của các huyện nêu trên; cân đối, bố trí từngân sách nhà nước cho địa phương thực hiện từ năm 2013 sau khi Đề án được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

Riêng năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnhLai Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên điều chỉnh vốn đã giao cho 2 tỉnhtrong đó có các xã tách ra thành huyện mới, đồng thời xem xét bổ sung một phầnnhũng khoản không thể điều chỉnh được hoặc còn thiếu.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhândân tỉnh Điện Biên chỉ đạo các huyện nêu trên xây dựng Đề án giảm nghèo bềnvững trên địa bàn, xác định các nhu cầu đầu tư phù hợp với khả năng cân đốingân sách, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm tra của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, trên cơ sở đó hoàn thiện nội dung Đề án, sắp xếp thứ tự ưutiên, phân kỳ đầu tư hợp lý và phê duyệt Đề án theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýban hành.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trênchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh Lai Châu, Điện Biên;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng