ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp đăng kiểm tàu cá

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

Căn cứ Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản “V/v ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên”.

Theo đề nghị của Sở Thủy sản tại tờ trình số 307/TT-STS ngày 28/5/2003.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phồ (gọi chung là cấp huyện) đăng kiểm các loại tàu cá có công suất máy chính đến dưới 45CV.

Việc đăng ký các loại tàu cá thực hiện theo Quyết định số 1624/QĐ-UB ngày 17/5/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Thủy sản chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh hướng dẫn cho cấp huyện về công tác đăng kiểm các loại tàu cá theo đúng Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày: 01/7/2003.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thủy sản, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Quynh