BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1793/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NHỮNG HỘGIA ĐÌNH NGHÈO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ATENEO DE MANILA,PHILLIPINES

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3Nghịđịnh số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chínhphủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng việntrợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 Hướng dẫn Quản lý và s dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ thư cam kết tài trợ thựchiện dự án “Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho những hộ gia đìnhnghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long” của Trường đại học Ateneo de Manila,Phillipines ngày 01/12/2009;

Căn cứ tờ trình của Vụ Hợp tácquốc tế ngày 20/6/2011 về việc đề nghị Bộ cho phépthực hiện dự án hợp tác nghiên cứu sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ nướcngoài;

Xét công văn số 158/CSCL-KH ngày18/6/2012 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn vềviệc trình Bộ ra quyết định phê duyệt thực hiện dự án do Trường đại học Ateneode Manila, Phillipines tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợptác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt thực hiện dự án “Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho những hộgia đình nghèo ở Đồng bằng sông Cu Long” với các thôngtin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: “Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho những hộ gia đình nghèoở Đồng bằng sông Cửu Long”.

2. Nhà tài trợ: Trường đại học Ateneo de Manila, Phillipines.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chủ khoản viện trợ: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

5. Địa điểm thực hiện dựán: Tỉnh Bến Tre.

6. Thời gian thực hiện dựán: Từ tháng 12/2009- tháng 9/2010.

7. Mục tiêu và kết quả chủyếu của dự án:

a) Mục tiêu chung: Đưa ra những giảipháp phát triển sinh kế bền vững để thích ứng với những tác động của biến đổikhí hậu tại một số vùng lựa chọn của dự án.

b) Các kết quả của dự án:

- Đánh giá thực trạng sinh kế của hộnghèo, năng lực cộng đồng trong việc thích ứng với các điều kiện của biến đổikhí hậu.

- Phân tích cơ hội đa dạng hóasinh kế của nông hộ.

- Đề xuất gợi ý chiến lược sinh kếthích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo.

- Đề xuất giải pháp thực hiện cácchiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo.

8. Tổng vốn dự án: 9,965 USD.

Trong đó:

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại:9,965 USD.

b) Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giaocho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì phốihp với tỉnh Bến Tre (nơi dự án được thực hiện); Các cơquan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nhà tài trợ tổ chức thực hiệndự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của vănkiện dự án, Thỏa thuận đã được ký kết, tuân thủ các quyđịnh hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụngnguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúngpháp luật. Chủ khoản viện trợ có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáoquyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Viện trưởng ViệnChính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH & ĐT, TC;
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng