ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG PHÁP CHẾTHUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổchức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 441/STNMT-VP ngày 05 tháng 3 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 1939/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành Quyết địnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của PhòngPháp chế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngđúng theo quy định đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và hoạt động đạthiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phốvà thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh