ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀNKIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tưsố: 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạtmức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số: 1847/TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm địnhtrường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo, Trưởng đoàn.

2. Ông Quách Văn Dực, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, PhóTrưởng đoàn.

3. Ông Nguyễn Đình Học, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên.

4. Ông Lý Đức Toản, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủyviên.

5. Ông Triệu Việt Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Ủy viên.

6. Ông Hà Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Ủy viên.

7. Ông Lục Đại Phong, Trưởng phòng GDTH Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Ủy viên.

8. Ông Hoàng Văn Phóng, Trưởng phòng KH-TC Sở Giáodục và Đào tạo, Ủy viên.

9. Ông Lường Văn Huyên, Trưởng ban Quản lý dự án vàXây dựng cơ bản Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

10. Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng phòng TC-CB Sở Giáodục và Đào tạo, Ủy viên.

11. Bà Phạm Thị Hiền, Phó Trưởng phòng GDTH Sở Giáodục và Đào tạo, Ủy viên.

12. Bà Lê Thương Huyền, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáodục và Đào tạo, Ủy viên.

13. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chuyên viên Phòng GDTH Sở Giáodục và Đào tạo, Thư ký.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra,thẩm định kết quả đánh giá của UBND cấp huyện đối với các trường tiểu học đềnghị kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và báo cáo Chủtịch UBND tỉnh kết quả thẩm định.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 381/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định, xét côngnhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường