ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ TU BỔ, NÂNG CẤP CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SỸ GIAI ĐOẠN 2012-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông báo kết luận số 269-TB/TU ngày 29/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án thực hiện một số chính sách đối với người và gia đình có công của tỉnh giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Liên Sở: Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 50/TTr-SXD-LĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015 gồm các Ông, Bà:

1. Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Tiến Vỳ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

3. Phó Trưởng Ban: Ông Phạm Công Thành, Giám đốc Sở Xây dựng;

4. Các Ủy viên gồm:

- Các Ông (Bà): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giám đốc Sở Tài chính, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Phó giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố;

- Mời các Ông Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh tham gia ủy viên Ban chỉ đạo;

5. Giúp việc Ban chỉ đạo: Các ông Phó Chánh Văn phòng phụ trách phòng chuyên viên Văn xã, phòng chuyên viên Công thương - Xây dựng cơ bản Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

Chỉ đạo thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung:

- Đề án, Kế hoạch về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015;

- Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ kinh phí bổ sung vào phần kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các Đề án, Kế hoạch nêu trên;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi công các công trình cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, XDCB, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh