ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC VÀ GIÁ ĐỐIVỚI SẢN PHẨM RỪNG TRỒNG ĐỂ TÍNH THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Sở Tài chính tại Tờtrình số 2705 TTLN/CT-STC ngày 08/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính thu thuếsử dụng đất nông nghiệp năm 2013 như sau:

+ Giá thóc tính thuế: 5.000 đồng/kg.

+ Giá tính thuế tối thiểu đối với gỗ rừng trồng (gỗ tròn):700.000 đồng/m3.

+ Giá tính thuế tối thiểu đối với vỏ quế dạng khô: 20.000đồng/kg.

+ Giá tính thuế tối thiểu đối với vỏ quế tươi: 10.000đồng/kg.

- Mức giá quy định trên được áp dụng để tính và thu thuế sửdụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cho cả hai vụ chiêm và mùa trong năm2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông, bà: ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuếtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành