1796_QD-UBND_140714_KH84-(lam trang 1-5).pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ vềkiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủtục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch,cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Thông tư 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giaothông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tảitrọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá giới hạncủa đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trênđường bộ; vận chuyển hành siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hànghóa trên phương tiện giao thông đường bộ khitham gia giao thông trên đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởngBộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Công vănsố 1927/SGTVT-VT ngày 04/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 18thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Giao thông Vậntải Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, DL, TL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞGIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số1796/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mớiban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC

I. Lĩnh vực đào tạo - sát hạch - cấp đổi GPLX

Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

1

Thủ tục cấp văn bản chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

2

Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

3

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực đào tạo - sát hạch - cấp đổi GPLX

1

T-KHA-174196-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp.

Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

2

T-KHA-174198-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

3

T-KHA-174199-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do bộ quốc phòng cấp cho quân nhân.

4

T-KHA-132124-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

5

T-KHA-174206-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp cho người nước ngoài.

6

T-KHA-174208-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp Còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc và giấy phép lái xe bị mất còn hạn sử dụng.

7

T-KHA-174209-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp Còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc và giấy phép lái xe bị mất quá hạn sử dụng.

8

T-KHA-174210-TT

Thủ tục lập lại hồ sơ lái xe trong trường hợp mất hồ sơ gốc nhưng giấy phép lái xe còn hạn sử dụng.

9

T-KHA-174211-TT

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.

10

T-KHA-174212-TT

Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe mô tô.

11

T-KHA-174213-TT

Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe ô tô.

12

Không tra được số hồ sơ trong cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp bị tước giấy phép lái xe không thời hạn.

13

T-KHA-173862-TT

Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

14

T-KHA-173915-TT

Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

15

T-KHA-173916-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

16

T-KHA-173918-TT

Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

17

T-KHA-173934-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng.

II. Lĩnh vực xe máy chuyên dùng

18

T-KHA-174536-TT

Thủ tục cấp giy phép lưu hành xe quá tải, quá kh trên đường bộ

Thông tư 65/2013/TT-BGTVTngày 31/12/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hành siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

I. Lĩnh vực đào tạo - sát hạch - Cấp đổi GPLX

1

T-KHA-173866-TT

Thủ tục điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%

Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa