THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1797/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN THAM GIA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Quang Thuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điều 3;ơng;ng;M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam