ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI 05 TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 2187/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứQuyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứQuyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một sốtiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứThông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 206/TTr-SNN ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn Laban hành kèmtheo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 như sau:

1. Tiêu chí số 7 về chợ nông thônđược sửa đổi như sau:

“Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩntheo quy định”.

2. Tiêu chí số10 về thu nhậpđược sửa đổi như sau:

a) Nội dung tiêu chí

Thu nhập bình quân đầu người khuvực nông thôn (Triệu đồng/người).

b) Chỉ tiêu

- Năm 2012: Đạt 13 triệu đồng/người;

- Đến năm 2015: Đạt 18 triệu đồng/người;

- Đến năm 2020: Đạt 35 triệu đồng/người.

c) Chỉ tiêu cụ thể đạt chuẩn theotừng năm giữa các giai đoạn: Do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợpcùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn.

d) Các xã đạt chuẩn phải có tốc độtăng thu nhập bình quân đầu người của xã không thấp hơn tốc độ tăng thu nhậpbình quân đầu người tối thiểu khu vực nông thôn của vùng Trung du miền núi phíaBắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫnchi tiết và công bố.

3. Tiêu chí số 12 về cơ cấu laođộng được sửa đổi như sau:

a) Tên tiêu chí: Tỷ lệ lao động cóviệc làm thường xuyên.

b) Nội dung tiêu chí: Tỷ lệ ngườilàm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

c) Chỉ tiêu: Đạt từ 90% trở lên.

4. Tiêu chí số 14 về giáo dục đượcsửa đổi như sau:

“14.1 Phổ cập giáo dục trung họccơ sở”.

5. Tiêu chí số 15 về y tế được sửađổi như sau:

a) Nội dung: “15.1 Tỷ lệ người dântham gia Bảo hiểm y tế”.

b) Chỉ tiêu: đạt từ 70% trở lên.

(Có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liênquan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các tiêuchí tương ứng của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn Laban hành tạiQuyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 06/9/2010của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;- Như Điều 3;
- Lưu VP, (M01), 89 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHCầm Ngọc Minh

PHỤ LỤC

NỘIDUNG SỬA ĐỔI 05 TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBNDtỉnh Sơn La)

XÃ NÔNG THÔNMỚI

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu đạt được

7

Chợ nông thôn

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định

Đạt

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn

(Triệu đồng/người)

Năm 2012

13

Đến năm 2015

18

Đến năm 2020

35

12

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

≥ 90%

14

Giáo dục

14.1 Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Đạt

15

Y tế

15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế

≥ 70%