THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo Quyết định số 686/TTg ngày 25 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Chủ tịch y ban Quốc gia phòng, chống ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng y ban Quốc gia phòng, chống ma túy giúp y ban Quốc gia tổ chức triển khai nhiệm vụ và kế hoạch công tác phòng, chống ma túy của y ban. Văn phòng đặt tại Bộ Nội vụ có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Biên chế của Văn phòng y ban Quốc gia phòng, chống ma túy chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ của Bộ Nội vụ và mỗi Bộ, ngành dưới đây cử một cán bộ cấp vụ hoặc tương đương làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng y ban: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng y ban do Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma túy quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải