ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2003/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 18 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/V: BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆMVÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA BAN ĐỀN BÙ GIẢI TỎA TỈNH VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀUBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỂ CHUẨN BỊ MẶT BẰNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND (sửa đổi) được Quốc hộikhóa IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21tháng 6 năm1994;

Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vàomục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh, Giám đốccác Sở: Địa chính, Xây dựng, Tài chính-Vật giá, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyềnvà Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về trách nhiệm và quanhệ phối hợp giữa Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh với các Sở, Ban, Ngành và UBND cácHuyện, Thành phố để chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địabàn Tỉnh Bình Thuận.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND&UBND Tỉnh, Trưởng Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh,Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
-Bộ Tư pháp(B/cáo),
-TT Tỉnh ủy(B/cáo),
-TT HĐND Tỉnh(B/cáo),
-TT UBMT Tỉnh
-CT&PCT UBND Tỉnh
-Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Tỉnh.
-Lưu VP/XDCB-TH.

TM.UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢPGIỮA BAN ĐỀN BÙ GIẢI TỎA TỈNH VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNHPHỐ ĐỂ CHUẨN BỊ MẶT BẰNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHTHUẬN.
 (Ban hành kèm theo Quyết định Số /2003/ QĐ- UBBT ngày / 4/2003 của UBNDtỉnh Bình Thuận).

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1:- Quy chế này qui định những nguyên tắc về phân công nhiệm vụ và quan hệphối hợp trong công tác bồi thường thiệt hại giữa Trưởng Ban Đền bù giải tỏaTỉnh với giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố thuộcTỉnh và Chủ tịch UBND các Xã, Phường, Thị trấn trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2:- Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh là cơ quan giúp việc cho UBND Tỉnh trong côngtác tổ chức đền bù, giải toả, chuẩn bị mặt bằng cho các dự án do ngân sáchTrung ương, ngân sách Tỉnh và các nguồn vốn khác đầu tư xây dựng trên địa bànTỉnh. Ban có trách nhiệm chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND cácHuyện, Thành phố trong công tác đền bù giải tỏa và có trách nhiệm tổng hợp báocáo để UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, chuẩn bị mặtbằng cho các dự án đầu tư theo phân cấp trên địa bàn Tỉnh.

Điều 3:- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc Tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, ThànhPhố, Chủ Tịch UBND các Xã, Phường, Thị trấn trong Tỉnh có trách nhiệm phối hợptrong công tác bồi thường thiệt hại trong phạm vi các công việc cụ thể như sau:

1/ Cung cấp hồ sơ thu hồi đất, đảm bảo tính pháp lý của hồsơ đầu vào để tiến hành công tác thu hồi đất của các tổ chức, các hộ gia đìnhvà cá nhân đang quản lý sử dụng đất.

2/ Phổ biến chính sách, chế độ và phương án bồi thường thiệthại của các công trình đã được UBND Tỉnh phê duyệt, phối hợp với các tổ chứcMặt trận, Đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiệnchính sách, chế độ bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng để xây dựng côngtrình của UBND Tỉnh.

3/ Phối hợp trong công tác kiểm kê, đo đạc, kiểm định lập hồsơ bồi thường thiệt hại của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vựcgiải tỏa.

4/ Phối hợp kiểm định tính pháp lý về hồ sơ đất đai và tàisản trên đất của các hộ trong khu vực giải tỏa và giá bồi thường thiệt hại chocác đối tượng hợp pháp, chưa hợp pháp và không hợp pháp.

5/ Kiểm tra kết quả tính toán áp giá bồi thường thiệt hạicho từng hộ và tổng hợp chung kinh phí bồi thường thiệt hại cho dự án trìnhUBND Tỉnh phê duyệt.

6/ Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liênquan đến lĩnh vực bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng.

7/ Phối hợp giải quyết đất tái định cư ổn định chỗ ở chonhân dân và nơi làm việc của các tổ chức trong khu vực bị giải tỏa.

8/ Phối hợp trong công tác cưỡng chế hành chính các đốitượng không thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

CHƯƠNGII:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN ĐỀNBÙ GIẢI TỎA VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁCĐỀN BÙ GIẢI TỎA.

Điều4:- Nhiệm vụ cụ thể của Ban Đền bù giải toả Tỉnh và các Sở, Ban, Ngành,UBND các huyện, thành phố trong công tác bồi thường thiệt hại chuẩn bị mặt bằngcho các đầu tư theo phân cấp như sau:

1/- Ban Đền bù giải toả Tỉnh: Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn đã được UBND Tỉnh quy định tại điều 2, bản quy định chức năng, nhiệm vụ, tổchức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh ban hành kèmtheo Quyết định số 76/2002/QĐ / UBBT ngày 20/12/2002 của UBND Tỉnh.

 2/- Sở Địa Chính :

 -Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác hồ sơthu hồi đất cho các dự án, bao gồm: quyết định thu hồi đất của cấp có thẩmquyền toàn bộ diện tích của dự án, quyết định thu hồi đất của từng hộ, bản đồđịa chính theo tỷ lệ quy định của khu vực dự án và bản đồ địa chính khu đất thuhồi của từng hộ đã được quy chủ trong khu vực dự án.

-Phối hợp với Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh và chịu trách nhiệmchính về thẩm định pháp lý về quyền sử dụng đất của từng hộ dân trong khu vựcdiện tích thu hồi, đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể cho từng hộ trong cáctrường hợp đất chưa hợp pháp và không hợp pháp.

-Phối hợp với Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh thực hiện giải thíchchính sách, chế độ bồi thường thiệt hại về đất đai cho dân trong khu vực giảitỏa để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ.

-Căn cứ hồ sơ quy hoạch phân lô và quỹ đất dành cho Ban Đềnbù giải tỏa giải quyết đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa theo chính sáchđã được UBND Tỉnh phê duyệt, có trách nhiệm phối hợp với Ban Đền bù giải tỏacắm mốc giới giao đất tại thực địa và lập hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất ởcho từng hộ trình UBND Tỉnh quyết định

-Sau khi Ban ĐBGT Tỉnh có văn bản trả lời khiếu nại của hộbị giải tỏa nhưng họ vẫn tiếp tục khiếu nại thì Sở Địa chính có trách nhiệmthẩm tra xác minh và đề xuất UBND Tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo liênquan đến đất đai trong khu vực giải tỏa.

3/- Sở Xây Dựng:

-Có trách nhiệm phối hợp với UBND Huyện, Thành phố và cácchủ đầu tư cung cấp, phổ biến công khai bằng nhiều hình thức bản đồ quy hoạchchi tiết mặt bằng tổng thể khu vực giải tỏa cho nhân dân biết chủ trương quyhoạch của nhà nước trước khi triển khai phương án thực hiện giải tỏa.

-Phối hợp với Ban Đền bù giải tỏa và chịu trách nhiệm chínhvề thẩm định pháp lý về quyền sở hữu nhà và vật kiến trúc gắn với quyền sử dụngđất trong các đô thị của các hộ dân có nhà, đất thu hồi. Đề xuất biện pháp giảiquyết đối với các trường hợp có nhà chưa hợp pháp và không hợp pháp.

-Phối hợp giải thích tuyên truyền chế độ chính sách giải tỏađền bù của Trung ương và của Tỉnh cho nhân dân hiểu để đồng tình thực hiện, đặcbiệt là các chủ trương liên quan đến quy hoạch, phát triển và chỉnh trang đôthị, các chính sách bồi thường thiệt hại liên quan đến nhà ở, đất ở trong đôthị.

-Sau khi Ban ĐBGT Tỉnh có văn bản trả lời khiếu nại của hộbị giải tỏa nhưng họ vẫn tiếp tục khiếu nại thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩmtra xác minh và đề xuất UBND Tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dântrong lĩnh vực liên quan đến nhà nói chung và nhà gắn với đất ở trong khu vựcgiải tỏa.

4/- Sở Tài Chính vật giá:

-Phối hợp với Ban Đền bù giải tỏa chịu trách nhiệm chính vềchính sách và thẩm định tờ trình của Ban Đền bù giải tỏa về phương án bồithường thiệt hại cho từng dự án để UBND Tỉnh phê duyệt kinh phí bồi thườngthiệt hại cho từng hộ trong diện giải tỏa và toàn bộ công trình để làm căn cứpháp lý triển khai chi trả tiền bồi thường thiệt hại .

-Phối hợp giải thích, tuyên truyền chính sách, chế độ đền bùcủa Nhà nước cho nhân dân hiểu để đồng tình ủng hộ, trong đó tập trung vàochính sách và đơn giá được áp dụng cụ thể ở từng địa phương, từng khu vực trongđô thị.

-Phối hợp trong quá trình giải quyết đất tái định cư trongxác định giá đất, thu tiền đất, giảm tiền đất và cho nợ tiền đất v.v… đối vớicác hộ bị giải tỏa, nhất là các hộ thuộc diện nghèo, hộ khó khăn và hộ gia đìnhchính sách.

-Chịu trách nhiệm nghiên cứu đề xuất UBND Tỉnh giải quyếtcác khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo của công dân trong lĩnh vực giải tỏa có liênquan đến chính sách chế độ và đơn giá bồi thường thiệt hại.

5/- Chủ tịch UBND các Huyện và Thành phố Phan Thiết:

- Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố đồng thời là Chủ tịchHội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn các Huyện,Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Chủ tịch UBND cácXã, Phường, Thị trấn và phối hợp với các tổ chức Mặt trận, Đoàn thể ở Huyện, Thànhphố tham gia trực tiếp cùng Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh và chịu trách nhiệm chínhtrong công tác tuyên truyền, phổ biến quy hoạch phát triển chỉnh trang đô thịtừng khu vực cụ thể để nhân dân biết và giải thích chính sách, chế độ bồithường thiệt hại của Tỉnh để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ thực hiện.

 -Chỉ đạo Chủ tịch UBND các Xã, Phường, Thị trấn nơi có dựán giải tỏa phối hợp trực tiếp cùng Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh và cử cán bộ ngànhcó liên quan tham gia trong công tác đo đạc kiểm kê kiểm định lập hồ sơ bồithường thiệt hại cho từng hộ và tổ chức trong khu vực giải tỏa.

-Chỉ đạo Chủ tịch UBND Xã, Phường, Thị trấn có trách nhiệmxác nhận kết quả kiểm kê hồ sơ bồi thường thiệt hại của các hộ trong khu vựcgiải tỏa, họp Hội đồng xem xét về nhà, đất để xác nhận tính pháp lý và tìnhhình sử dụng nhà, đất cho các trường hợp, đặc biệt là các trường hợp chưa cógiấy tờ về nhà, đất. Chịu trách nhiệm về ý kiến xác nhận và đề xuất hướng giảiquyết hợp lý cho từng trường hợp cụ thể.

-Có trách nhiệm phối hợp với Ban Đền bù giải tỏa và các Sở,Ngành chức năng của Tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong côngtác bồi thường thiệt hại. Thực hiện xử phạt hành chính đối với những trường hợpkhông chấp hành quyết định thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế đối với nhữngtrường hợp không chấp hành quyết định xử phạt hành chính và quyết định thu hồiđất của cấp có thẩm quyền theo phân cấp của UBND Tỉnh để thực hiện thu hồi đấtgiải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng.

CHƯƠNG III:

QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA BAN ĐỀN BÙGIẢI TỎA VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH

Điều 5:- Căn cứ quyết định thu hồi đất của từng dự án, Trưởng Ban Đền bù giảitỏa Tỉnh với trách nhiệm thường trực Hội đồng giải quyết mặt bằng, xây dựng kếhoạch thông qua Hội đồng Đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng và tổ chức triểnkhai thực hiện, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại giảiphóng mặt bằng, chủ động liên hệ với các Sở, Ban, Ngành chức năng, Chủ tịchUBND các Huyện, Thành phố, Chủ tịch UBND các Xã, Phường, Thị trấn để phối hợpgiải quyết các công việc có liên quan theo trách nhiệm cụ thể của từng Ngành,UBND các Huyện, Thành phố đã phân công. Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh trực tiếptrình UBND Tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng Đền bùthiệt hại giải phóng mặt bằng một số việc cụ thể sau:

1.Kế hoạch triển khai bồi thường thiệt hại giải phóng mặtbằng cho từng công trình.

2.Tính pháp lý về nhà, đất cho các hộ trong khu vực giảitỏa, xác định đề xuất mức giá bồi thường thiệt hại , hỗ trợ cho từng trường hợpcụ thể.

3.Kết quả áp giá bồi thường thiệt hại cho từng hộ và tổnghợp kinh phí bồi thường thiệt hại của từng dự án, được Sở Tài chính-Vật giáthẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Điều 6:- Mối quan hệ giữa Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh với cácSở, Ngành, UBND các Huyện, Thành phố trong Tỉnh.

Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBNDTỉnh, Trưởng ban là thành viên thường trực Hội đồng bồi thường thiệt hại giảiphóng mặt bằng các dự án đầu tư theo phân cấp trên địa bàn Tỉnh. Ngoài tráchnhiệm điều hành hoạt động bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàntoàn Tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao còn chủ động phối hợp với các Ngànhcấp Tỉnh và UBND các Huyện, Thành phố để thực hiện tốt các nội dung về tráchnhiệm và quan hệ phối hợp theo quy định này, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải tỏachuẩn bị kịp thời mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

Điều 7:- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và theo nhu cầu tiếnđộ của từng công trình trọng điểm, Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh có trách nhiệm tổnghợp báo cáo tiến độ giải tỏa, những tồn tại vướng mắc cần phối hợp giải quyếtđể UBND Tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Điều 8:- Quy trình phối hợp thực hiện công tác bồi thườngthiệt hại giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng đối với một dự án như sau:

1.Sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp cóthẩm quyền, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành giới thiệu công khai sơ đồ quyhoạch mặt bằng giải tỏa để xây dựng công trình cho nhân dân trong khu vực giải tỏabiết ít nhất 2 tháng trước khi triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồithường thiệt hại.

2.Trên cơ sở quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết địnhthiết kế công trình và theo đề nghị của chủ đầu tư, Sở Địa chính tham mưu UBNDTỉnh ra quyết định thu hồi đất của từng hộ để giải phóng mặt bằng xây dựng dựán.

3.Sau khi có quyết định thu hồi đất của từng hộ và toàn dựán, Sở Địa chính chủ trì bàn giao cột mốc giải tỏa cho chủ đầu tư và Ban Đền bùgiải tỏa để chuẩn bị kế hoạch triển khai công tác bồi thường thiệt hại.

4.Ban Đền bù giải tỏa xây dựng kế hoạch, phương án triểnkhai công tác bồi thường thiệt hại thông qua Hội đồng bồi thường thiệt hại giảiphóng mặt bằng của dự án. Kế hoạch phải xác định rõ các nội dung:

-Thời gian bắt đầu họp Hội đồng bồi thường thiệt hại giảiphóng mặt bằng, triển khai phát động giải thích và công bố chính sách thực hiệnđền bù giải tỏa trong nhân dân, thời gian kết thúc bồi thường thiệt hại bàngiao mặt bằng đầu tư xây dựng.

-Dự toán sơ bộ kinh phí bồi thường thiệt hại, kinh phí hoạtđộng của Hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng.

-Xác định đất tái định cư cho những hộ bị giải tỏa.

5.Ban Đền bù giải tỏa phối hợp với chính quyền địa phươngcác cấp tổ chức kiểm kê, thu thập hồ sơ giấy tờ liên quan đến đất đai, nhà cửa,tài sản, hoa màu. Phân loại xác minh tính pháp lý của đất đai, nhà cửa trongdiện giải tỏa.

6.Hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng họp xéttính pháp lý đất đai và tài sản trên đất bị giải tỏa làm cơ sở để áp giá bồithường thiệt hại và thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với hộ bị giảitỏa. Sở Địa chính chịu trách nhiệm chính về tính hợp pháp của đất đai, Sở Xâydựng chịu trách nhiệm chính về tính hợp pháp của nhà cửa, Sở Tài chính-Vật giáchịu trách nhiệm chính về giá cả bồi thường thiệt hại).

7.Ban Đền bù giải tỏa áp giá tính giá trị bồi thường thiệthại cho từng hộ gia đình bị giải tỏa và toàn bộ dự án báo cáo UBND Tỉnh đồngthời gởi Sở Tài chính-Vật giá thẩm định.

8.Chậm nhất không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ do BanĐền bù giải tỏa chuyển đến Sở Tài chính-Vật giá thẩm định xong giá trị đền bùtoàn dự án và chi tiết từng hộ bị giải tỏa trình UBND Tỉnh phê duyệt tổng giátrị đền bù và cấp kinh phí đền bù thiệt hại cho dân theo kết quả phê duyệt.

9.Sở Tài chính-Vật giá lập thủ tục cấp kinh phí để Ban Đềnbù giải tỏa tổ chức chi trả kịp thời đến từng hộ nhân dân bị giải tỏa và quyếttoán đúng chính sách và quy định của Nhà nước.

10.Ban Đền bù giải tỏa phối hợp với Sở Địa chính, Sở Xâydựng, Sở Tài chính-Vật giá giải quyết các chế độ và thủ tục giao đất tái địnhcư cho những hộ bị giải tỏa.

11.Ban Đền bù giải tỏa lập biên bản bàn giao mặt bằng chochủ đầu tư để xây dựng công trình, kết thúc công tác bồi thường thiệt hại giảiphóng mặt bằng một dự án.

CHƯƠNG IV:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9:- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ngành và những quyđịnh cụ thể của quy chế này. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND cácHuyện, Thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chương trình, cử lực lượngtham gia phối hợp cùng Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh để triển khai tốt nhiệm vụ bồithường thiệt hại giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư.

Điều 10:- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những phát sinhvướng mắc, các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thành phố có trách nhiệm báo cáoUBND Tỉnh. Ban Đền bù giải tỏa Tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tham mưu trình UBNDTỉnh để kịp thời sữa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp./.