UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 18/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 23 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 9 ngày 29/6/2001 về chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 1232/BNV-TCCB ngày 4/6/2003 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La;

Căn cứ Thông báo số 48/TB-TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trực thuộc UBND tỉnh Điện Biên.

Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh có nhiệm vụ : Giúp UBND tỉnh quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại vùng, điểm tái định cư.

Thực hiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các vùng, điểm tái định cư; Thực hiện chính sách di dân tái định cư của Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban chỉ đạo di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh.

Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh trước mắt đặt trụ sở tại sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên. Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La được bố trí Trưởng ban chuyên trách, từ 01 đến 02 Phó trưởng ban, 01 kế toán, 01 nhân viên văn thư thủ quỹ.

01 lái xe và bộ phận cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Biên chế được bố trí từ 5-7 người và được điều động từ các đơn vị trong tỉnh, khi Ban quản lý giải thể thì được bố trí trở lại cơ quan cũ.

Kinh phí hoạt động của của Ban QLDA được lấy từ nguồn quản lý phí. Trên cơ sở kế hoạch chi được duyệt nếu thiếu thì ngân sách địa phương hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh