ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 18/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 09 tháng 8 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_________________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Điều 2. Căn cứ vào Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh