UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 15 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT TRỤC ĐƯỜNG THANH NIÊN- THỊ XÃ LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 08 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định Giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 191/TTr-TC ngày 15/3/2006 về việc Đề nghị phê duyệt giá đất trục đường Thanh niên- Thị xã Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt giá đất trục đường Thanh Niên - Thị xã Lai Châu (theo biểu phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giá đất quy định tại Điều 1 làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình.

Điều 3. Giao Chủ tịch UBND thị xã Lai Châu, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các ngành liên quan tổ chức thu tiền sử dụng đất và giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình được Nhà nước giao đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông; Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND Thị xã Lai Châu và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Phu

PHỤ LỤC

GIÁ ĐẤT KHU TRỤC ĐƯỜNG THANH NIÊN- THỊ XÃ LAI CHÂU(kèm theo Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT

TÊN LÔ ĐẤT

MỨC GIÁ

(đồng/m2)

1

Lô số I: Mặt tiếp giáp với đường 13,5m

- Ô số 1

1.000.000

- Từ ô số 2 đến ô số 29

600.000

Mặt tiếp giáp với đường Thanh Niên

- Từ ô số 30 đến ô số 43

1.000.000

2

Lô số II: Mặt tiếp giáp với đường 13,5m

- Từ ô số 1 đến ô số 19

600.000

3

Lô số III: Mặt tiếp giáp với đường Thanh niên (dùng để giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức)

- Từ ô số 1 đến ô số 14

800.000

Ghi chú: Những ô đất ở vị trí có 2 mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông thì giá được xác định bằng giá của trục đường có mức giá cao nhất ở vị trí đó nhân với hệ số 1,1.