UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc áp dụng cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Y tế và Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh gồm các lĩnh vực công việc sau:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược tư nhân;

2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề Y, Dược tư nhân;

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Dược tư nhân;

4. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Dược tư nhân;

5. Cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng;

6. Bổ nhiệm cán bộ.

(Có qui định thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các qui định đối với các lĩnh vực công việc áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế; định kỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Tuý