ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 09 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căncứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính quy địnhchế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhànước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căncứ Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân tỉnhHậu Giang về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007;

Căncứ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Hội đồng nhân tỉnhHậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địabàn tỉnh Hậu Giang;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệptrên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Bổ sung mức thu học phícủa Trường Cao đẳng Cộng đồng:

Mứcthu học phí hệ cao đẳng chính quy: 1.500.000 đồng/sinh viên/năm (trường hợp khókhăn có xem xét miễn, giảm theo quy định).

2. Bổ sung Phụ lục 1 về chế độ chi tiêu củangành Giáo dục - Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc banhành chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang):

-Giáo viên chủ nhiệm lơp chuyên hưởng trợ cấp ưu đãi 35% lương hiện hưởng.

- Giáo viên dạy mon chuyên trên 12 tiết/tuần hưởng trợ cấpưu đãi 35% lương hiện hưởng, dạy từ 12 tiết/tuần trở xuống hưởng trợ cấp ưu đãi25% lương hiện hưởng.

- Đối với học sinh lớp chuyên được hưởng chế độ học bỗng:200.000 đồng/học sinh/tháng.

- Phụ cấp giáo viên tiểu học dạy 2 buổi trên ngày: mỗi buổidạy thêm trong ngày là 15.000 đồng/giáo viên.

-Giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường: dạy 1 tiết tính1,5 tiết theo mức lương hiện hưởng.

-Giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh: dạy 1 tiết tính 2 tiếttheo mức lương hiện hưởng.

Nguồnkinh phí để thực hiện các chế độ này được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nướchàng năm của cơ quan, đơn vị.

3. Sửa đổi Phụ lục 5 về chếđộ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sựnghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số68/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang):

a) Chế độ thanh toán phụ cấp công tác phí:

- Cánbộ, công chức đi công tác trong tỉnh (có khoảng cách tối thiểu từ cơ quan đếnnơi công tác từ 10 km trở lên) được hưởng phụ cấp công tác 30.000 đồng/người/ngày.

- Cánbộ, công chức đi công tác ngoài tỉnh được hưởng phụ cấp công tác 40.000 đồng/người/ngày.

- Cánbộ, công chức đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội được hưởngphụ cấp công tác 70.000 đồng/người/ngày.

b) Chế độ chi hội nghị:

- Chihỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương, mức chi cụ thể nhưsau:

+ Hộinghị tổ chức tại tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày.

+ Hộinghị tổ chức tại huyện, thị xã: 30.000 đồng/người/ngày.

+ Hộinghị tổ chức tại xã, phường, thị trấn: 20.000 đồng/người/ngày.

- Chitiền nghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương tối đa không quá 100.000đồng/người/ngày.

- Chitiền nước uống cho đại biểu dự hội nghị là 5.000 đồng/người/ngày.

Đối vớicác nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức cáccuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêngđối với các đơn vị thực hiện theo cơ chế tự chủ về kinh phí, biên chế và tự chịutrách nhiệm thì được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã được cơ quan cóthẩm quyền thông qua và phê duyệt.

Nguồnkinh phí để thực hiện việc thanh toán công tác phí và chi hội nghị được bố trítrong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 vềmức chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điềuchỉnh, bổ sung Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của UBNDtỉnh Hậu Giang. Nội dung này thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 97/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sửdụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước.

Thaythế Phụ lục 5 về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hànhchính và đơn vị sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND ngày30 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơquan, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị và cánhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng