UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC SỞ TƯ PHÁP TRÊN CƠSỞ CHUYỂN GIAO BỘ PHẬN ĐẤU GIÁ, NHIỆM VỤ ĐẤU GIÁ TỪ TRUNG TÂM TƯ VẤN TÀI CHÍNH,THẨM ĐỊNH GIÁ, ĐẤU GIÁ - SỞ TÀI CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tàisản;
Căn cứ Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/07/2006 của Chính phủ quy định việc quảnlý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông báo số 267-TB/TU ngày 03/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yênvề việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư phápvà đổi tên Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá trực thuộc Sở Tàichính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 178/TT-SNV ngày 12/10/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trungtâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộphận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm Tư vấn tài chính, thẩm định giá,đấu giá - Sở Tài chính.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giátài sản là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động, có chức năngbán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. Trung tâm có tư cách phápnhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Địa điểm: Đặt tại Sở Tư pháptỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ, nghĩavụ và quyền hạn của Trung tâm.

2.1. Trung tâm thực hiện nhiệmvụ theo quy định tại khoản 3 Điều 36 - Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

2.2. Trung tâm thực hiện nghĩavụ theo quy định tại Điều 38 - Nghị định số 05/2005/NĐ-CP và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan.

2.3. Trung tâm thực hiện các quyềntheo quy định tại Điều 39 - Nghị định số 05/2005/NĐ-CP .

Điều 3. Cơ cấu tổ chức,biên chế.

3.1. Lãnh đạo Trung tâm gồm:Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc,Kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp củaUBND tỉnh.

3.2. Các bộ phận chuyên môn,nghiệp vụ:

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp

- Bộ phận Nghiệp vụ đấu giá.

3.3. Định biên: Tổng định biênlà 08 người gồm: 02 lãnh đạo Trung tâm và chuyển 06 cán bộ, viên chức đang làmnhiệm vụ đấu giá tài sản tại Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giásang Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Tiêu chuẩn cán bộ, viên chức củaTrung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số05/2005/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.

3.4. Kinh phí hoạt động:

- Nguồn kinh phí thu từ hoạtđộng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Tỉnh hỗ trợ kinh phí mua sắmtrang thiết bị thiết yếu và chi cho con người tối đa 36 tháng để Trung tâm hoạtđộng. Sau đó cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định của nhànước về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ về tàichính và các văn bản hướng dẫn khác của các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 4. Giám đốc Trungtâm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và lề lối làm việc của từngbộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 5. Giao Sở Nội vụchủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liênquan thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giátừ Trung tâm Tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính về Sở Tư pháptheo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, mọi quy định trái với quyết định này đềubãi bỏ. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở:Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủtrưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã vàGiám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường