UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒIQUYẾT ĐỊNH SỐ 871/1998/QĐ /UBT, NGÀY 25/5/1998 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNHLONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý, ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợgiúp pháp lý;

Xét Tờ trình số 1305/TTr-SNV ngày 19/9/2007của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thu hồi Quyết định số871/1998/QĐ/UBT, ngày 25/5/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việcthành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Không còn phù hợp với tình hình thực tếvà các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành có liênquan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký và được đăng Công báo tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu