ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 15 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNGQUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tạithành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận tại Tờ trình số 30/TTr-TĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khenthưởng quận Bình Thạnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khenthưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân quận và các Chủtịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG QUẬN BÌNH THẠNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1: Chức năng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởngquận là cơ quan tư vấn của Ủy ban nhân dân quận trong việc lãnh đạo, chỉ đạocông tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyềnhạn

2.1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưuđề xuất cho Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức, xây dựng và phát triểnphong trào thi đua yêu nước; phối hợp với các đoàn thể quần chúng, các tổ chứckinh tế - xã hội đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong việc thựchiện các Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân quận.

2.2. Xây dựng chương trình kếhoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằmthực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - anninh của cơ quan, đơn vị và cơ sở.

2.3. Theo dõi, chỉ đạo sơ kết,tổng kết các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xãhội, an ninh quốc phòng; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gươngngười tốt việc tốt. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện côngtác thi đua của phường, mặt trận, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc trên địabàn quận.

2.4. Tổ chức thực hiện các cuộcvận động lớn của Nhà nước, các chính sách khen thưởng của Trung ương, thànhphố, quận, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng các tiêu chuẩn,đối tượng khen thưởng phù hợp nhằm thực hiện tốt việc khen thưởng cho các tậpthể và cá nhân có nhiều công lao, thành tích trong sự nghiệp xây dựng và pháttriển quận.

2.5. Kiến nghị đổi mới công tácthi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảmbảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

2.6. Kiểm tra việc thực hiện cácquy định về chính sách khen thưởng, tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáovề công tác thi đua, khen thưởng.

2.7. Xây dựng và quản lý Quỹ thiđua, khen thưởng; cơ sở vật chất, cấp phát hiện vật và xác nhận hình thức khenthưởng theo đúng quy định pháp luật.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Điều 3. Thành phần Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng gồm

1. Chủ tịch UBND quận : Chủ tịchHĐ TĐ-KT quận

2. Phó CT.UBND quận phụ trách Đôthị : Phó Chủ tịch HĐ TĐ-KT

3. Phó CT.UBND quận phụ tráchKinh tế : Phó Chủ tịch HĐ TĐ-KT

4. Phó CT.UBND quận phụ tráchVăn xã : Phó Chủ tịch HĐ TĐ-KT

5. Chuyên viên phụ trách thi đua- khen thưởng Ủy viên TT.HĐTĐ-KT

6. Thường trực HĐND quận : Ủy viên

7. Chánh Văn phòng HĐND&UBNDquận: Ủy viên

8. Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc: Ủy viên

9. Chủ tịch Hội Liên hiệp PhụNữ: Ủy viên

10. Chủ tịch Liên đoàn Lao động:Ủy viên

11. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh: Ủy viên

12. Bí thư Quận đoàn: Ủy viên

13. Trưởng Phòng Tài chính - Kếhoạch: Ủy viên

14. Chánh Thanh tra quận: Ủy viên

15. Trưởng Phòng Nội vụ: Ủy viên

16. Trưởng Phòng Kinh tế: Ủy viên

17. Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy:Ủy viên

18. Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huyQuân sự: Ủy viên

19. Trưởng Công an quận: Ủy viên

20. Trưởng Phòng Quản lý đô thị:Ủy viên

21. Trưởng Phòng Tài nguyên vàMôi trường: Ủy viên

22. Trưởng Phòng Lao động - TBvà XH: Ủy viên

23. Trưởng Phòng VHTT – TT: Ủyviên

Điều 4. Nhân sự phụ tráchcông tác Thi đua - Khen thưởng

Căn cứ tình hình biên chế của bộmáy nhân sự quận và tính chất, quy mô của phong trào thi đua, khen thưởng quận,cán bộ trực tiếp phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của quận là 02 cán bộ,công chức.

Định biên và lương của cán bộ,công chức được biên chế vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

Điều 5. Nhiệm vụ củathành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Các thành viên của Hội đồng sửdụng bộ máy cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ về thi đua, khen thưởngđã được phân công.

Các thành viên của Hội đồng cótrách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởngthuộc phạm vi ngành, cơ quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phươngnơi thành viên công tác, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng và thực hiệnđúng chương trình hoạt động của Hội đồng đã đề ra; trong trường hợp không thamdự được, các thành viên gửi văn bản ghi rõ ý kiến của mình cho Hội đồng.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm kiểmtra và thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực mình phụ trách trên cơ sở tham mưu củaThường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận (Chuyên viên phụ trách thi đuaquận) và phòng, ban, đơn vị, phường tham mưu trước khi trình ra Hội đồng Thi đua- Khen thưởng quận xét duyệt.

Điều 6. Thường trực Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng

Để giúp cho Hội đồng Thi đua -Khen thưởng quận xem xét, thẩm định hồ sơ thi đua, khen thưởng của các cơ quan,đơn vị và các phường theo từng thời điểm và từng đợt phong trào thi đua củaquận. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cử bộ phận thường trực gồm các thành phầnsau.

1. Chủ tịch UBND quận : Chủ tịchHĐ TĐ-KT quận

2. Phó CT.UBND quận phụ trách Đôthị : Phó Chủ tịch HĐ TĐ-KT

3. Phó CT.UBND quận phụ tráchKinh tế : Phó Chủ tịch HĐ TĐ-KT

4. Phó CT.UBND quận phụ tráchVăn xã : Phó Chủ tịch HĐ TĐ-KT

5. Chuyên viên phụ trách thi đua- khen thưởng: Ủy viên TT.HĐTĐ-KT

6. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổquốc: Ủy viên

7. Chánh VP HĐND&UBND quận:Ủy viên

Điều 7. Thường trực Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng quận có trách nhiệm

7.1. Xây dựng kế hoạch hoạtđộng, chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởngquận.

7.2. Thông báo hoạt động của Hộiđồng, các chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, Thành ủy, Ủyban nhân dân thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đến các thành viên.

7.3. Tổng hợp và tham mưu các đềxuất khen thưởng do cơ sở và các đơn vị, ban ngành, đoàn thể đề nghị trình Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng xét.

7.4. Dự thảo các chỉ thị, hướngdẫn, thông báo về việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hàng năm vàđột xuất. Thực hiện công tác khen thưởng trình Quận ủy, UBND quận xem xét vàban hành.

7.5. Tổng hợp báo cáo tình hìnhcông tác thi đua, khen thưởng của quận trong năm theo kế hoạch để báo cáo choThường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thànhphố và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.

7.6. Thường trực Hội đồng Thiđua - Khen thưởng quận có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộchọp Hội đồng và phải gửi tài liệu tới Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viêntrong Hội đồng trước ngày họp (từ 2 đến 3 ngày). Trừ trường hợp Hội đồng họpbất thường.

7.7. Giao cho Thường trực Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng xét duyệt khen thưởng công tác từng mặt trong năm,hoặc lĩnh vực để đảm bảo kịp thời.

7.8. Giao cho Chủ tịch Hội đồngThi đua - Khen thưởng duyệt khen thưởng các các nhân, đơn vị đột xuất (như bảovệ an ninh tổ quốc, các đợt thi đua đột xuất…).

Chương 3:

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNGQUẬN

Điều 8. Nguyên tắc hoạtđộng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởngquận thực hiện theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số.

Điều 9. Chế độ sinh hoạtcủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng sinh hoạt định kỳ 6 tháng l lần (trừ trường hợp đột xuất) đểkiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và hoạt độngcủa Hội đồng. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng theo kếhoạch chung của quận.

Trường hợp đột xuất, Hội đồng cóthể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận triệu tập.

Hội đồng xem xét các đề nghịkhen thưởng và trình Ban Thường vụ Quận ủy các trường hợp khen thưởng cấp caonhư: Anh hùng lao động, Anh hùng LLVT, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thiđua Chính phủ và các danh hiệu vinh dự khác của Nhà nước.

Điều l0. Kinh phí khenthưởng

Kinh phí khen thưởng các danhhiệu thi đua và kinh phí phục vụ công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu và quy định của quận màcó kế họach dự trù hàng năm để trình Ủy ban nhân dân quận duyệt và ngân sáchcấp.

Điều 11. Mức khen thưởng.

Mức khen thưởng cho từng danh hiệu của tập thể và cá nhân, chi theo quyđịnh của Luật Thi đua, khen thưởng. Cấp nào ký quyết định giấy khen thì cấp đóthưởng.

Khen thưởng đột xuất cho cácphong trào thi đua và các cuộc vận động thi đua lớn mang tính cổ động chính trịvà xã hội như công tác xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, Chương trình mụctiêu 3 giảm… thì mức khen thưởng do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởngtrình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Thường trực Quận ủy.

Chương 4:

QUY TRÌNH XÉT THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Điều 12. Quy trình xétkhen thưởng

Được thực hiện khi kết thúcnhiệm vụ công tác năm, kết thúc một đợt vận động hoặc một phong trào thi đua,một công trình được hoàn thành hoặc nhân dịp đơn vị kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 15năm, 20 năm thành lập. Các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có trách nhiệm báocáo thành tích, kết quả hoạt động trong năm hoặc trong đợt vận động, phong tràothi đua của cơ quan, đơn vị để cấp quản lý có cơ sở xem xét khen thưởng hoặc đềnghị lên cấp trên xét khen thưởng.

Điều 13. Thủ tục và thẩmquyền đề nghị khen thưởng

13.1. Về tuyến trình khen:

Cấp nào quản lý về tổ chức, cánbộ và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối vớicác đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Cấp nào chủ trì phát động cácđợt thi đua theo chuyên đề, khi tổng kết lựa chọn các điển hình, thì cấp đókhen thưởng và trình cấp trên khen thưởng và phải có văn bản thỏa thuận của cáccơ quan chủ quản của các đối tượng được đề nghị khen thưởng.

13.2. Về lấy ý kiến hiệp y:

“Hiệp y khen thưởng” là hìnhthức lấy thông tin của các cơ quan có liên quan để có thêm căn cứ xác địnhtrước khi quyết định khen thưởng.

13.3. Thẩm quyền đề nghị xétkhen thưởng:

Chính quyền cùng cấp không xétkhen thưởng cho cơ quan Đảng và Hội đồng nhân dân cùng cấp, nhưng vẫn xét khenthưởng cho các Ban của Đảng, của Hội đồng nhân dân cùng cấp và Hội đồng nhândân cấp dưới.

Khi đề nghị Ủy ban nhân dânthành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen, công nhận “Tập thể Lao động xuấtsắc”, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng cho các phòng, banchuyên môn thuộc quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thuộc quận, cácđơn vị sự nghiệp thuộc quận do Ủy ban nhân dân quận đề nghị và có văn bản hiệpy đồng ý của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố liên quan đến lĩnh vực côngtác của cơ quan, đơn vị, phòng, ban quận. Đối với một số phòng, ban chuyên môncủa quận có nhiều sở, ban, ngành thành phố quản lý phải có văn bản hiệp y đồngý của các sở, ban, ngành chuyên môn thành phố liên quan.

Đối với các Doanh nghiệp tưnhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã, cơ sở sản xuấtcá thể..., khi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịchNước khen thưởng do Ủy ban nhân dân các quận, các sở, ban, ngành thành phố quảnlý lĩnh vực hoạt động chuyên môn phải có ý kiến hiệp y của quận và sở, ban,ngành liên quan.

Điều 14. Hồ sơ đề nghịkhen thưởng

- Tờ trình đề nghị khen thưởngcủa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận.

- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích, báo cáotóm tắt thành tích của các đối tượng được đề nghị xét khen thưởng (có nhận xét,đánh giá, xác nhận thành tích của cơ quan quản lý trực tiếp).

- Văn bản hiệp y của cấp quản lýngành và cấp quản lý địa phương theo quy định.

- Đối với các đối tượng là doanhnghiệp có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước khi trình các hình thức khenthưởng cấp Nhà nước cho đơn vị và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị phải có xác nhậnviệc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của cơ quan tài chính.

- Thủ trưởng đơn vị có tráchnhiệm kiểm tra việc chấp hành về quy trình, thủ tục, tính chính xác của hồ sơ,thẩm định tiêu chuẩn khen thưởng của các đối tượng trình khen thưởng.

- Thời gian gửi hồ sơ về Thườngtrực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, trường hợp khen thưởng theo năm kếhoạch (trước ngày 15/12 hàng năm) và từng đợt thi đua, tổng kết ngành và khenthưởng trong các hội nghị chuyên đề (trước 7 ngày).

Chương 5:

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP LÀM VIỆC

Điều 15. Đối với Ban Thiđua - Khen thưởng thành phố

- Chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụđối với công tác Thi đua - Khen thưởng.

- Thực hiện các quy định về côngtác Thi đua - Khen thưởng theo Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11năm 2006.

- Báo cáo công tác Thi đua -Khen thưởng định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và các chuyên đề, đột xuất (nếu có).

Điều 16. Đối với Quận ủy

- Chịu sự lãnh đạo toàn diện củaQuận ủy về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo Nghị quyết Đảngbộ.

- Thưc hiện chế độ, thông tin,báo cáo công tác thi đua - khen thưởng định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và cácchuyên đề, đột xuất (nếu có).

- Trình Ban Thường vụ Quận ủyxem xét hồ sơ khen thưởng, các danh hiệu thi đua cấp cao của Nhà nước theo quyđịnh.

Điều 17. Đối với Ủy bannhân dân quận

- Chịu sự chỉ đạo điều hành trựctiếp và toàn diện về các hoạt động thi đua - khen thưởng.

- Thưc hiện chế độ, thông tin,báo cáo công tác thi đua, khen thưởng định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và cácchuyên đề, đột xuất (nếu có).

Điều 18. Đối với cácphòng, ban, đơn vị và các phường

- Hướng dẫn và tập huấn nghiệpvụ về công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị thực hiện.

- Hướng dẫn nội dung đăng ký thiđua của đơn vị, tập thể và cá nhân theo quy định và theo Kế hoạch, thang điểmthi đua hàng năm.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Để thực hiệnđược các nhiệm vụ, chức năng đã quy định. Hội đồng có quyền hạn chỉ đạo, đônđốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các công tác về thi đua, khen thưởng củacác cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanhtrên địa bàn quận.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởngcủa các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanhnghiệp, sản xuất kinh doanh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi phongtrào thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị mình,thường xuyên báo cáo cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên.

Điều 20. Quy chế này cóhiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. Trong quá trình tổ chứcthực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, tập thể Hội đồng đề nghị Ủy bannhân dân quận xem xét quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng