UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 18/2008/Q Ð-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí

cấp phép xây dựng và Biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phí ngày 28.8.2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6.3.2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16.10.2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND16 ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định khung, mức thu quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương;

Căn cứ Công văn số 18/TTHĐND16 ngày 25.02.2008 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí;

Xét đề nghị của liên Sở: Xây dựng, Tài chính và Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp phép xây dựng, cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; như sau:

1. Lệ phí cấp phép xây dựng:

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 40.000 đồng/1 giấy phép;

- Cấp phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/1 giấy phép;

- Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/lần.

2. Lệ phí cấp biển số nhà:

+ Cấp mới: 20.000 đồng/1 biển số nhà (không kể tiền biển).

+ Cấp lại: 10.000 đồng/1 biển số nhà (không kể tiền biển).

3. Thẩm quyền cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà:

- Cấp phép xây dựng:

Thực hiện theo Điều 10 khoản 2 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Cấp biển số nhà:

Phòng Hạ tầng kinh tế các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố cấp biển số nhà trên địa bàn mình quản lý.

Điều 2. Chế dộ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng và cấp biển số nhà:

1. Cơ quan cấp phép xây dựng, cấp biển số nhà được trích 30% trên tổng số lệ phí thu được để trang trải các chi phí phục vụ cho việc cấp phép xây dựng và thu lệ phí. Số còn lại (70%) phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nội dung chi lệ phí cấp giấy phép xây dựng và cấp biển số nhà được trích lại:

- Chi phí tiền công và các loại phụ cấp theo tiền công trả cho lao động thuê ngoài thực hiện việc khảo sát và thu lệ phí theo chế độ quy định (nếu có).

- Chi trả phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ cho các cán bộ trực tiếp làm công tác cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà theo chế độ quy định (nếu có).

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, mua sắm vật tư thiết bị.

- Chi hỗ trợ việc xác minh (khi phải phối hợp với các cơ quan khác).

- Trích quỹ khen thưởng cho cán bộ có thành tích trong việc cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà. Mức trích quỹ khen thưởng bình quân một năm cho một người tối đa không quá 03 tháng lương.

3. Cơ quan, đơn vị tổ chức thu lệ phí phải lập dự toán thu, chi lệ phí cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan, đơn vị tổ chức thu lệ phí phải mở sổ sách theo dõi và quyết toán số lệ phí thu được theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Cục thuế Bắc Ninh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Lương Thành