ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2009/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2093/2005/QĐ .UBND NGÀY 06/9/2005CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 311/TTr-SNV ngày 30/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 2093/2005/QĐ .UBND ngày 06/9/2005củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên các Đài Truyền thanh huyện, thị xã.

Lý do: không còn phùhợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và được đăng công báo cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT.TU “ báo cáo”;
- CT,PCT. UBT;
- Ban TCTU;
- BLĐ. VP.UBT;
- Các Phòng NC;
- Như điều 3;
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT; 2.05.07.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp