ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTHÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND,ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứThông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứThông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Khoản 2Mục III Phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nộivụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Kếtluận số 20-KL/BCS, ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhândân tỉnh về công tác tổ chức - cán bộ;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 500/TTr-SNV ngày 19 tháng 4 năm2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lậpBan Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

Ban Thi đua -Khen thưởng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Ban Thi đua -Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của SởNội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng có con dấuriêng.

Tài khoản của Ban Thi đua - Khen thưởngchung với tài khoản Sở Nội vụ.

Trụ sở của Ban Thi đua - Khen thưởngđóng tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua- Khenthưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động củaBan Thi đua- Khen thưởng.

1. Bộ máy củaBan Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số cán bộ chuyênmôn nghiệp vụ.

2. Biên chếcủa Ban Thi đua - Khen thưởng là biên chế hành chính Nhà nước được Ủy ban nhândân tỉnh giao chỉ tiêu.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban,Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Điều 4. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng căn cứ vào chức năng,nhiệm vụ được giao và các văn bản có liên quan phối hợp với các cơ quan có liênquan xây dựng quy chế về tổ chức, hoạt động của đơn vị trình Ủy ban nhân dântỉnh quyết định.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giámđốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Thi đua - Khenthưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCHHà Ban